Home خانه

صلح و اعتدال

صلح و اعتدال
(معرفی کتاب)

skin 6 400مصطفی عمرزی

تحول چند مرحله یی انتخابات در افغانستان، ماحصلی نیز داشته  که افزون بر ظاهر آن است. محور های افراد و ساختار هایی که بر اساس خواسته های مقطعه یی، درازمدت یا سلیقه یی شکل می گرفتند، در سمت و سوی نتایج، خوب و بد تاثیر می گذاشتند.

آخرین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در چند زمینه ی تحول درونی، سیمایی دارد که چه گونه در برابر موضع گیری های افراد درگیر، ذهنیت هایی ایجاد می شوند که می توانند آینده و نقش گزینه های انتخابی را تعیین کنند.

 مطلوب یا نامطلوب، برخورد شعوری افغان ها، در کنار تمام ابزار تداخل، نهادینه گی نوی ست که در آینده ی انتخاباتی کشور، مکتوم نمی ماند. مردم ما مواظب اند تا در قبال رای اعتماد شان، تاثیرات مثبت آن را در زنده گی خویش ببینند.

در فاصله ی زیاد پس از رژیم های کودتایی و خشن، هرچند در بی ثباتی سیاسی، اما یک اتفاق خوب رونما شده که پس از این، هر کی مایل به ریاست باشد، باید بداند که مخاطب شعور مردم است.

لینک دانلود:

https://www.ketabton.com/book/13115