Home خانه

فساد در معارف – لوگـر

فساد در معارف  لوگـر

در رابطه به رسوایی های معارف لوگر و گزارش فساد اخلاقی درین نهاد دولتی سروده شد.

به استقبال غزلی از روان شاد صائب تبریزی

Maaref Logar 400«خوشــا عشــــرت سرای کابل و دامان کوهســارش
که ناخن بر دل گـل می زند مــژگان هـر خــــارش[1]»

 وزان خوشـتر ز لوگــر گویمت و آن هم کلـنــگارش[2]
ز بی نظمی چه خوش از مفســـدین شد گرم بازارش

عــــدالت کی بود این جــا، صـــداقــت نیست آثــارش
اگر از امتحــان پرسی، کدام است امتحــان این جا[3] ؟

ز نظــم امتحـــــان هر گز نه می بیــنم نشــان این جا
همه اشکش زبهر جیب به صورت است روان این جا

معـــارف اوفتـــاده است به دست مفـســــــدان این جا
به دور نقطــه «فسق و فساد» می  چـرخد پرکارش

 تو ای اســـــــتاد! تعمـــیر وطن در دست تـــدبــیرت
اگر خشت نخســتین کج نهی، این است تقصـــــیرت

سخـــــــاوت را بود حـــدی، پریشــانم ز توفـــــیرت
به روز امتحـــــــــان دانـســته ام از سبک تحـریرت

که نــــادان نمــــره اعـــــلا برد آخـر ز هوشـــیارش
معــــــارف را تهی از دانش و از معــــــرفت کردند

مقـــــام و رتبه و منصب به خویشــان موهبت کردند[4]
به فضـــــل و دانش و تقوا دعای مغفــــــــرت کردند

که تا چند مفســـــــدی را صــاحب این مـنزلت کردند
رئیس گشته کنون این جــا یکی از خـــر سوارانش

[5]

به نام دین تجــــارت می شود هر سو دریــــن کشور
نه دیدم فــــردی را این جــا که بودی عدل را محور

شده دزد و دغــــل این جا رئـیــس و نایب و سـرور
حمــــایت می شـــود آنـان ز کــابــــل با زر و افسـر

خـــــــدا خواهد که در زندان ببینـیم این غــــدارانش
چه «کرزی» و چه «احمدزی» وطن برباد کردندی

زمام و ســــــــــرنوشت ما به هر شـــــــــیاد دادندی
همــــــه هـســــتی ما را جمـــــع ایـن دزدان بردندی

به نــــام کـــار، خـــــون مـردم و ملت بخـــــوردندی
هــــزار افسوس بر دولت و این افـــــــکار بیمارش

خواجه نورالحــق هاشمی

کلـنـــــگار – لوگر

اول قوس هزار و سه صد و نود و هشت

***

[1] . این بیت از غزل زیبا و شیوای روان شاد صائب تبریزی است که در وصف کابل سروده است.

[2] . کلنگار مرکز لوگر،  که حالا به پل علم رسمیت و شهرت داده شده است.

[3] . منظور امتحان های به اصطلاح اصلاحات اداری است.

[4] . اشاره به باند های مافیای مسلط بر معارف لوگر و حکومت محلی لوگر چون باند اکبر ستانکزی، علی محمد مومند و عطاءالله واحدیار  است.

[5] . اشاره به آقای عبدالوکیل کلیوال رئیس وقت معارف لوگر است.