Home خانه

کمک های بلا- عوض

کمک های بلا- عوض
(طنز)

مصطفی عمرزی

0 512گامی به عقب برگشته و مروری کنیم بر احسانات اتحاد شوروی سابق که طی چند سال حضور شان در افغانستان، به کمک های بلاعوض، معروف شده بودند.
پس از ایجاد اتحاد شوروی، این کشور تحت پلان های خاص، به افغانستان، کمک هایی ارسال می کرد که چربی آن، نسبت به کمک های سایر کشور ها بیشتر بود؛ اما واقعات بعدی نشان دادند که این کمک ها، جزو استراتیژی های آن رژیم بود تا کشور هایی را که کمک می کردند، در آینده در زمینه ی استعمار خود، آماده سازند. مثلا ً تونل سالنگ را ایجاد کردند که بعدا ً زمینه ی رسیدن سریع ضروریات و حضور نظامی آنان را در جنوب کشور، فراهم  ساخت.
شوروی ها بعد از کودتای 7 ثور و پروپاگند های ویژه، تا سقوط حکومت کمونیستی کابل، بعضی از تولیدات و مصنوعات روسی را در بدل تحمیل باداری خود بر پرچمی ها و ستمی های وطن فروش، به اضافه ی چور وچپاول منابع طبیعی کشور، چون یورانیم و گاز، صادر می کردند.

 بعد از انفجار نیروگاه هستوی روس ها در چرنوبیل اوکراین که از سبب فرسوده گی و پسمانده گی تکنالوژیک بود و به اثر تشعشعات اتومی آن، بسیاری هلاک و تعدادی در سال های بعدی به دلیل امراض سرطانی ناشی از این انفجار، جان سپردند، اتحاد شوروی، کمک های ویژه ای را به نام کمک های بلاعوض به افغانستان ارسال می کند. این کمک ها بیشتر شامل آن تولیدات و فرآورده های روسی هستند که به اثر تشعشعات اتومی، آلوده شده بودند و کشور هایی که با شوروی تبادل و تجارت می کردند، مانع ورود آن ها به کشور های خود می شدند و آن ها را تحریم کرده بودند.

در واقع، بخشی از کمک های قبلی اتحاد شوروی، کمک هایی هستند که بهتر است به جای بلاعوض، بلا- عوض بخوانیم؛ زیرا در کشور ما، اضرار زیادی را بر جا گذاشتند.

شرح تصویر:

یک افسر روس با خوکی در بگروند. این تصویر از یک قرارگاه روسی در افغانستان، گرفته شده است.