Home خانه

ظفر

ظفر

حیات الله بخشی

هنگام ظفر گردید، برخیز که برخیزیم
صبح است و سحر گردید، برخیز که برخیزیم

امروز می صافی از جام و خم وحدت
نوشیم، ظفرگردید برخیز که برخیزیم

ای بی خبر از عالم در خواب گران تا کی
شام تو سحر گردید، برخیز که برخیزیم

از صلح و صفا بنگر تا بنده تر از هر روز
خورشید و قمر گردید، برخیز که برخیزیم

نخلی که نشانیدیم در بادیه ی وحدت
دارای ثمر گردید، برخیز که برخیزیم

مسرور چو بخشی را دیدیم به وی گفتیم
اشک تو گهر گردید، برخیز که برخیزیم