Get Adobe Flash player
بیرق ملی افغانستان


  

Afghan Mapp نقشه افغانستان
برای دیدن نقشه ولایات و ولسوالی های افغانستان بالای نقشه کلیک کنید!
ساینس ، طب و معلومات علمی
کلیپ های حقیقت در یوتوب
الحاج سلیم عابد پيمان
جنتری یا تقویم سال ۱۳۹۵هجری شمسی

Calander 1395 S 171

دست پخت غذاهای افغانی
مرکز اسلامی افغانها در سویدن

کابل کمپيوتر سرویس
پښتو تانجات بورد آنلاین
آذان

تازه ترین برنامه تلويزيون آشنا

سوانح مختصر داکترعزیزالله لودین

ښاغلۍ پوهنوال محمد رسول باوري
معرفی محترم استاد شاه محمود محمود
فال حافظ

سه هزار سال دروغ در تاریخ ایران
پرهیز شګیوال
Samiullah ښاغلی سميع الله تړون
ښاغلی عزت الله څواب
Saraji Atal ښاغلی سراجی اتل
Rates widget قیمت اسعار امروز
Currency Converter
Currency Converter
This converter obtains up to the minute exchange rates from Yahoo Finance
You do not need to include a currency symbol such as $ or £
You can include the cents decimal , such as 1345.89 if you like
Amount:
From:
To:


چتلستان ته د یو افغان شاعر پیغام

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

برنج اعلی گل لاله
شرکت حسابداری الیاس

Home

دوصد سوال و جواب اداری و مالی

Modir 2001.اداره چیست وبه چند نوع است ؛ صرف انواع آنرا نام ببرید؟
جواب: نظام اجتماعی که درآن یک عده اشخاص جهت رسیدن به یک سلسله اهداف نسبتا مشخص با هم همکاری واشتغال دارند.
یابه عباره دیگر اداره عبارت ازقوه ایست که بادرنظرداشت پالیسی کلی ویک تشکیل منظم انجام بهتروظایف را میسرساخته ورسیدن به اهداف مطلوبه را ، ممکن می سازد.
اداره دونوع است 1. اداره رسمی 2. اداره غیررسمی.

2.اداره رسمی را تعریف کنید؟
جواب: اداره رسمی عبارت ازاجتماع یک عده افراد است که تحت رهبری سلسله مراتب اداری به منظورتحقق بخشیدن هدف هایی معین به همکاری همدیگربه وجود آمده ووظایف وصلاحیت ها درآن مشخص می باشد.
3.اداره غیررسمی راتعریف کنید؟
جواب: اداره غیررسمی عبارت ازاجتماع افراد ویا گروه هایی برای اهداف معین ومشخص بدون درنظرداشت سلسله مراتب اداری کارنموده وعمدتا ارتباط شان ناشی ازغریزه ها ویا تمایلات طبیعی انسانها می باشد.
4.عناصرمهم اداره ومنجمنت چیست؟
جواب: 1 هدف 2 منابع 3 موثریت 4 مثمریت 5 جوانب ذی دخل.
5.مامور خدمات ملکی به کدام شخص اطلاق میگردد؟
جواب: مامور خدمات ملکی شخصی است که با رعایت احکام قانون به منظور ارایه خدمات طور دایمی دراداره دولتی استخدام میگردد.
6.دفتریا Office چیست ؟
جواب: عبارت ازمحلیست که درآن کارها روی اوراق انجام شده واسناد ومکاتیب درآن نگهداری میشود دفترهمیشه یک اطاق علحیده نمیباشد میتواند که میزیا یک گوشه ازاطاق باشد .
7.وظایف یک اداره چیست؟
جواب: اتخاذتصامیم ، پلان نمودن فعالیت ها وتثبیت بودجه ، توظیف نمودن کارمندان برای اجرای وظایف محوله ، نظارت درتطبیق پلان کاری ، رهنمایی پرسونل ، کنترول واستعمال مناسب ازمنابع و وسایل ، تشویق پرسونل برای اجرای بهتروظایف ، گوش دادن به شکایات وپیشنهادات وتقاضاهای پرسونل ، تشخیص مشکلات ویافتن راه بیرون رفت ازین معضلات ، تعقیب تصامیم اتخاذ شده و وظایف سپرده شده ، تهیه نمودن راپورفعالیت های انجام شده وسپردن آن به مراجع ذیربط ، ارزیابی فعالیت های انجام شده ، تامین وانکشاف احترام متقابل واعتماد میان کارمندان کارگرفتن ازضوابط بجای روابط ، مساعد ساختن زمینه ها برای انکشاف مهارت های کارمندان.
8.کفایت (مثمریت) دریک اداره چیست؟
جواب:عبارت ازانجام دادن یک سلسله فعالیت هایی است که درنتیجه آن ازسرمایه کم محصول ویا نتیجه زیاد بدست می اید ؛ یعنی اینکه نسبت محصول بر سرمایه گذاری باید زیاد باشد.
9.موثریت دریک اداره چیست؟
جواب: موثریت عبارت ازانجام دادن یک سلسله فعالیتهایی است که درجهت دستیابی به اهداف ما را کمک می کند . یابه عباره ی دیگرموثریت عبارت ازانجام فعالیت های درست وصحیح می باشد.
10.سیستم اداری افغانستان به چند قسم است؟
جواب: به دو قسم است. 1 سیستم مرکزی که توسط وزرا و رئسای مستقل رهبری وکنترول می گردد. 2 سیستم ولایتی (محلی) که توسط والیان رهبری وکنترول می گردد.
11.اداره ی عامه چیست؟
جواب: اداره ی عامه از دو کلمه ی اداره وعامه ترتیب شده است. اداره عبارت ازیک سازمان اجتماعی است که برای رسیدن به یک سلسله اهداف گرد هم می آیند.
عامه عبارت ازتمام وزارت ها وادارات که مصروف خدمت درکشورمی باشد ؛ به شمول سه قوه ی مقننه ، قضاییه و اجراییه ( اداره عامه ) می باشد.
12.دورنمای اداره ی عامه افغانستان چیست؟
جواب: داشتن یک اداره ی عامه شفاف ، موثروخدمتگذارمردم داشتن تشکیلات اداری منظم درمرکزودرسطح ولایات و ولسوالی ها جهت حذف مشابهت های کاری بین وزارت ها وادارات محلی کاهش درمصارف استفاده ی اعظمی ازاستعداد های نایاب.
13.حقوق اداره چیست؟
جواب: مجموع قواعد ومقرراتی است که روابط افراد را با اداره وروابط ادارات را بین هم تنظیم می کند.

14.موسسه چیست؟
جواب: عبارت ازیک تشکیل تعاونی پلان شده است که درآن رول ، وظایف و روابط افراد جهت نایل شدن به اهداف واضح شده باشد.
15.مشخصات یک اداره ی سالم چیست؟
جواب: 1- درادارات باید ازتمام اصول ، قواعد ومقررات اداری پیروی لازم صورت گیرد. 2- تشکیل اداره باید با ضروریات اصلی آن سازگارباشد وبا اهداف ووظایف اصلی اداره هماهنگ وازتورم تشکیلاتی جلوگیری به عمل آمده باشد. 3- درانتصاب ، انتخاب ، تغیر، تبدیل وتادیات کارکنان باید اصول مهم اداری مانند اصل تعادل ، تخصص مفیدیت ومثمریت ، روابط انسانی وسلسله ی مراتب اداری مراعات گردد. 4- اداره باید ازتقلب کاری ، استفاده جویی ، رشوه ستانی وبروکراسی ( کاغذپرانی) عاری باشد. 5- کاربه اهل کارسپرده شود. 6- در اداره باید هماهنگی ، سیستم خوب کنترول ورهبری وجود داشته باشد وازاصول مدیریت پیروی صورت گیرد.
16.رول مهم واساسی که دریک اداره ایفا می نماید ، چی خواهد بود؟
جواب: جهت ایجاد یک اداره سالم رعایت ازقوانین ومقررات ، ایجاد نظم ودسپلین ، رعایت سلسله مراتب ، پابندی به وظیفه ، حسن همکاری با همکاران ، سلوک نیک با مراجعین
17. پلان را تعریف کنید؟
جواب: عبارت ازتوضیح فعالیت های هدفمند بمنظورحل یک مشکل واقعی است یا به عبارت دیگرپلان عبارت ازمجموعه فعالیت ها جهت اجرای اهداف خاص است .
18.اجزای پلان را شرح دهید ؟
جواب:عبارت ازهدف ، بودجه ، منابع بشری ، معلومات قبلی ، مطالعات قوانین ، نظارت وکنترول ارزیابی ونتیجه گیری میباشد .
19.به نظرشما کارمؤثرکدام مشخصات را باید داشته باشد ؟
جواب: کارها را به درستی انجام دادن ، پرابلم ها را حل کردن ، حفظ منابع مالی ، ازمصارف اضافی کاستن ، راه ها وطریقه های ابتکاررا پیدا کردن ، نتیجه ازکارانجام شده گرفتن ، برمنفعت افزودن تفویض صلاحیت ، تقدم وتأخرکارها به اساس اهمیت هریک داشتن پلان روزانه .

20.ارتباطات را تعریف نموده وبگوئید که به چند نوع میباشد شرح دهید؟
جواب: ارتباطبات عبارت از افهام وتفهیم بین افراد ویا سازمان ها میباشد که به دوقسیم میباشد 1مستقیم 2غیر مستقیم
مستقیم روبرو درحال صحبت کردن ویا اشاره ای وغیر مستقیم مانند تلیفون تلویزیون انتر نیت وتمام مکاتبات رسمی وغیررسمی میباشد.
21. لایحه وظایف چیست ؟
جواب: عبارت یک معیاروظیفوی میباشد که بمنظورسپردن ومشخص نمودن استقامت های کاری کارمندان ادارات ازطریق مسؤلین همان اداره ترتیب وبعدازتائید مقامات باصلاحیت به معرض اجرا قرارداده میشود .
22. سلسله مراتب چیست ؟ ؛ مزایا ونواقص آنرا بیان کنید؟
جواب: عبارت ازرهبری وایجاد توازن ، انسجام در اداره می باشد که به منظورانجام بهتروظایف وتحقق اهداف پیش بینی شده بین آمرین ومامورین برقرار می گردد.
ویا سلسله مراتب عبارت ازتسلسل تشکیلاتی می باشد که ازرده های بالا به پایین هدایت و اوامر و ازپایین به بالا اطاعت وگزارش می باشد. فواید آن سبب نظم در اداره وکارها به وجه احسن پیش می رود ، می باشد ونواقص آن باعث بی نظمی وسبب سکتگی درکارها می گردد.
23. سازمان چیست؟
جواب:عبارت ازیک ترتیب خاص وسنجیده ی افراد جهت حصول مقاصد واهداف خاص می باشد که شامل مشخصات ذیل اند. 1 هدف خاص 2 تشکیل خاص 3 افراد.
24. سازماندهی چیست؟
جواب: سازماندهی جریانی است که طی آن تقسیم کارمیان افراد وگروه های کاری وایجاد هماهنگی میان آنها برای کسب اهداف اداره تلاش صورت می گیرد.
ویا سازماندهی عبارت ازبوجود آوردن تشکیلات منظم دریک موسسه بوده که حدود وظایف ومسوولیت های کارکنان را تعین وتثبیت می نماید ؛ به منظوررسیدن به اهداف سازمان.
25. اصول کاری چیست؟
جواب:درعمومیات اصول کاری عبارت از ارزش های است که توسط کارمندان در یک اداره درنظرگرفته می شود. اصول کاری به اساس اخلاق وپرهیزکاری به هم استواراست.
26. مدیرکیست ، واضح سازید؟
جواب: مدیردرلغت به معنی اداره کننده وکارگردان می باشد ودراصطلاح مدیرشخصی است که مسوولیت عملکرد تیم خود را به عهده دارد.
27. منجمنت و مدیریت چیست؟
جواب: مدیریت عبارت ازهماهنگ ساختن نیروی مادی وانسانی جهت رسیدن به هدف با حد اقل مصرف درکوتاه ترین زمان است.
28. رهبری چیست؟
جواب: عبارت ازپروسه ی تاثیرگذاری برفعالیت های گروهی ازافرادی است که دروضعیت معین برای تحقق اهدافی تشریک مساعی می نمایند.
29. فرق بین نظارت وارزیابی چیست؟
جواب: برای رشد وانکشاف یک اداره ضروری بوده ، درتحت نظارت وارزیابی یک اداره ی منظم می تواندسیستم اجراات ، فعالیت وتطبیق اهداف وپلان خود را به وجه احسن پیش ببرد . بخاطراینکه نظارت وارزیابی ازهم تفکیک شود ، علوم اجتماعی واقتصادی ارزیابی ونظارت را طورذیل شرح داده است.
30. نظارت چیست؟
جواب: نظارت یک عملیه ی دوامدارومسلسل ، ازجریان فعالیت اداره می باشد .
چنانچه گفته شد نظارت پیوسته ممد اجراات کارها بوده ورهنمود هارا درعرصه ی اموراداری ، حسابی تطبیق اهداف وپلانها فراهم می سازد. گذشته ازین نظارت وسیله ی مهم درجهت رهنمایی اعضا وکارمندان مبنی برکاربرد درست اصول اداره ونحوه ی اجراات در اداره می باشد . سپس نظارت نه تنها بهبود اموراداره را مطابق به شرایط عصروزمان حفظ می دارد بلکه اصول اداره را نیزدرعمل تطبیق می کنند.
ویا به عباره ی دیگر، نظارت عبارت است ازعلم منظم ودوامداربرای پیشرفت وتطبیق پروگرام یک اداره بوده ودریک زمان معین اجرا می گردد.
همچنان نظارت یک پروسه ی جمع آوری وتحلیل شاخص ها برای آگاهی آمرین ومدیران بوده تا بتوانند فعالیت های اجرا شده را باپلان داده شده مقایسه نمایند وهمیشه تاثیرات این فعالیت ها بالای اهداف ومقاصد مشاهده گردیده است.
نظارت یک پروسه ی جمع آوری وتحلیل معلومات بوده واستفاده ازین معلومات درجهت بهبود کاراداره می باشد.
نظارت یک وسیله ی شناخت باقوت وضعیت یک پروگرام است وهمچنان برای اخذ تصامیم بعضی وقت ازنظارت استفاده می گرددو اگرنظارت وبررسی یک پروگرام یا پروژه به صورت دقیق انجام پذیرد ، کمک کننده ی مناسب برای پلان های آینده خواهد بود.
31. بررسی ، نظارت وتفتیش چیست؟
جواب: بررسی ، نظارت وتفتیش وظیفه ی متفاوت در ارتباط به طرزاجراات فعالیت ها می باشد که هریک درماهیت ازهم دیگرفرق داشته اما کاملا برای بهبود اجراات کارها بکاربرده می شود.
بررسی چیست ؟
جواب: طوریکه قبلا تذکریافت ، بررسی یک نوع بازرسی است ازصورت اجراات وتطبیق اهداف وپلانهای حسابات مالی واداری که توسط آمراداره توظیف وتعویض صلاحیت به شخص دیگرمطابق قانون انجام می شود
32. کنترول چیست وبرچند نوع است؟
جواب: کنترول عبارت ازپروسه ای است مطابقت فعالیت های انجام شده را با فعالیت های پلان گذاری شده تحت غوروبررسی می گردد.
کنترول به دونوع است 1 کنترول قبلی ازطرف نماینده ی وزارت مالیه طوردوامدارصورت می گیرد. 2 کنترول بعدی ازطرف اداره ی کنترول وتفتیش مطابق پلان درختم هرسال مالی صورت می گیرد.


33. تشکیل چیست؟
جواب: تشکیل عبارت ازتقسیم بندی وظایف ، تثبیت وظایف ، تفویض صلاحیت وایجاد روابط منطقی میان واحد های اداری می باشد.
34. بست چیست ؟
جواب:بست ، بخشی ازتشکیل است که براساس آن کارکن وظیفه محوله ی خود را انجام می دهد.
35. دفترحاضری چیست؟
جواب: سندی است که موجودیت کارکن را دراداره دراوقات کارتثبیت واداره امورکارکنان مکلف به تنظیم ، ترتیب ونگهداشت آن است.
36. مهارت های اساسی دفترداری چیست؟
جواب: مهارت های اساسی دفترداری عبارت ازپروسه ی سازماندهی اسباب ووسایل داخلی دفترایجاد روابط رسمی ومنطقی بین واحد های مختلف داخلی وخارجی یک سازمان می باشد که درنتیجه ی آن فضای کاری خوب در داخل دفترتامین می گردد.
37. اصول اساسی اداره کدام ها اند؟
جواب: 1 اصل هماهنگی و وحدت هدف 2 اصل سلسله ی مراتب 3 اصل تخصص 4 اصل وحدت امردهی 5 اصل حیطه ی نظارت 6 اصل صلاحیت ومسوولیت 7 اصل تعادل 8 اصل انعطاف پذیری 9 اصل کارآیی.
38. درتقسیم کارکدام نکات مهم درنظرگرفته می شود؟
جواب: درتقسیم کاردونکته ی مهم ذیل درنظرگرفته می شود. 1 تقسیم وظایف به واحد های مختلف 2 تقسیم کاردرمیان افراد مختلف.
39. مسئولیت چیست؟
جواب: هرآن اجراات کاری که برای کارمند دربرابرآن توظیف گردیده باشد وبروی سپرده می شود ، مسوولیت نامیده می شود.

40. صلاحیت چیست وبه چند نوع است ؛ شرح دهید؟
جواب:عبارت ازمجموع اختیاراتی است که به موجب قانون برای انجام اعمال معیینی به ماموردولت داده شده است.
صلاحیت به دونوع است 1 صلاحیت قانونی 2 صلاحیت اداری.
یک کارمند خوب دارای کدام مواصفات می باشد ، توضیح دهید؟ صادق باشید درپرتوقانون ومقررات وظایف خود را انجام دهد پشت کارداشته باشید اسراراداره راحفظ نماید پابند به حاضری باشد سلوک نیک با همکاران ومراجعین داشته باشد.
41. هدف چیست ؟
جواب : هدف عبارت ازانجام ویانتیجه ی مطلوب است که همه فعالیت ها به سوی آن سوق داده می شود.
42. منابع چیست ؟
جواب منابع عبارت ازسرمایه مادی ومعنوی سازمان می باشد که شامل منابع ذیل می گردد. 1 منابع فزیکی 2 منابع مالی 3 منابع بشری 4 منابع غیرمحسوس ، منابع زمانی (وقت) ودیگرمنابع غیرزمانی مانند تحصیل.
43. منابع بشری چیست ؟
جواب: عبارت ازجذب ، پرورش ، توسعه وحفظ نیروهای لایق وشایسته ی کارجهت رسیدن به هدف اداره می باشد.
44. مامور کیست توضیح دهید؟
جواب: مامور عبارت از اجرا کننده اوامر قانونی آمراست که بخاطر اجرای امور رسمی توظیف گردیده باشد و در مقابل وظیفه رسمی از طرف اداره معاش دریافت میکند.

45. وظیفه یک مامور بر اساس کدام معیارها تعیین میگردد؟
جواب: وظیفه یک مامور نظر به بست که مامور در آن تعین گردید، داده میشود ولی لازم است حین تعین مامور در بست باید اسناد، تحصیلی، تجربه کاری، اهلیت کاری، صداقت، پشتکار و سایر خصوصیات شخص در نظر گرفته میشود.
برای اینکه امور اداری ریاست بصورت درست تنظیم شود و اسناد بدون ضیاع وقت در اخیتار متقاضیان قرار داده شود چگونه از کدام میتود ها و روش ها برای تنظیم درست کار استفاده مینماید؟
جواب: 1- تنظیم اسناد در فایل های جداگانه. 2- ترتیب پلان کاری برای فعالیت های یومیه. 3- ارسال احکام هدایات و مکاتیب به مراجع مربوطه. 4- همکاری نزدیک و تفکیک و تنظیم اسناد و گزارشات به رییس مربوطه.
46. در مورد حل پرابلم های کاری از کدام میتودها استفاده کرده میتوانید؟
جواب:برای حل پرابلم های کاری از رهنمایی قوانین و مقررات استفاده کرده میتوانیم.
47. اهداف کمیسیون را واضح نمایید؟
جواب: رهبری سیستم اداره عامه در کشور الف: ب : انسجام تشکیلات اداری دولت. تنظیم و اصلاح امور دولت. ج : د : تنظیم و اصلاح بهتر امور اداره در دستگاه دولت.
48. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری متشکل از کدام دارات است؟
جواب: کمیسیون مستقل اصلاحات اداری متشکل از ادارات ذیل است: 1- اداره خدمت ملکی 2- بورد تعیینات خدمات ملکی 3- بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی 4- دارالانشای اصلاحات اداری.
49. خدمات ملکی چیست؟
جواب: خدمات ملکی عبارت از انجام تمام فعالیت های اجرائیوی و اداری است که طبق قانون از طریق دولت صورت میگیرد.
50. اهداف کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات چی است؟
جواب: 1- ایجاد سالم از طریق طرح و تطبیق اصلاحات در سیستم اداری کشور. 2- تثبیت وظایف خدمات ملکی. 3- استخدام مامورین خدمات ملکی به اساس لیاقت و شایستگی. 4- تنظیم اساسات امور ذاتی.

51. وظایف کمیسیون مستقل اصلاحات اداری چیست؟
جواب: 1- طرح و تطبیق پالیسی اداری دولت جهت ایجاد اداره ملکی سالم ، غیر جانبدار فارغ از دخالت سیاسی و سپردن کار به اهل کار. 2- تشخیص، پیشنهاد و نصب مامورین عالیرتبه ملکی به ریاست دولت به طور بیطرفانه و متکی به معیار های لیاقت و کفایت. 3- نظارت از تعیینات مامورین ملکی پاین رتبه بر اساس لیاقت وشایستگی. 4- نظارت از تطبیق پروگرام اصلاحات اداری در وزارت خانه ها و ادارات دولتی. 5- همکاری با تمام وزارت ها و ادارات دولتی جهت ایجاد اداره سالم .
52. ایجاد کمیسیون به اساس کدام فرمان تاسیس گردید؟
جواب: ایجاد کمیسیون به اساس فیصله جامعه جهانی و توافقات بن به تصویب و به اساس فرمان 257 مورخ 2/3/1381 منظور گردیده است.
53. توافقات بن شامل چه مطالب بوده است؟
جواب: به اساس فیصله بن جامعه جهانی ونما ینده گان افغانستان این چند مورد را به تصویب رسانیده اند: 1- ایجاد اداره مؤقت و کاربرای راه اندازی پروسه انتخابات. 2- ایجاد کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی. 3- ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر. 4-ایجاد پولیس ملی. 5-ایجاد اردوی ملی. دونرها و جامعه جهانی کمک های خود را متکی به انجام این موارد دانسته اند.
54. وظیفه یک مامور براساس کدام معیار ها تعیین میگردد؟
جواب: وظیفه یک مامور نظر به پست که مامور درآن تعیین گردید ، داده میشود ولی لازم است حین تعیین مامور در بست باید اسناد تحصیلی ، تجربه کاری ، اهلیت کاری ، ، صداقت پشتکارو سایر خصوصیات شخص در نظر گرفته میشود.
55. پی آر ار چیست ؟
جواب: برنامه موقتی است بمنظور اصلاح اداره ، بلند بردن سطح موثریت اداره ، ادغام وظایف مشابه ارتقای ظرفیت های کاری مامورین ، نصب مامورین به اساس لیاقت و شایستگی ازطریق رقابت آزاد سپردن کار به اهل کار که دارای دومرحله میباشد. الف –آماده ساختن بست های کلیدی وزارت خانه ها ، ترتیب تشکیل ، بست ها ولایحه وظایف . ب-تشخیص بست های پیشنهاد شده توام با لایحه وظایف با پرداخت معاش اضافی موقت .
56. کدام شخحص به صفت مامور خدمات ملکی پذیرفته میشود ؟
جواب: 1-سن 18 سالگی را تکمیل کرده باشد. 2-تابعیت افغانستان را داشته باشد. 3-سند فراغت تحصیلی داشته باشد. 4-به مریضی صعب العلاج گرفتار نباشد. 5-مرتکب جرم جنایت نشده باشد.
57. مامور خدمات ملکی دارای کدام حقوق میباشد؟
جواب: 1-معاش با ضمایم . 2-رخصتی ها . 3-ترفیع . 4-تقاعد . 5-تامینات اجتماعی.
58. کارکنان مطابق اسناد تقنینی دارای چه نوع حقوق میباشند؟
جواب: 1-حق استراحت 2-حق تامین شرایط صحی و مصونیت کار 3-حق آموزش مجانی 4-حق ارتقای ظرفیت . 5-حق استفاده از تامینات اجتماعی.
59. قرارداد کار چیست ؟
جواب: قرارداد کار عبارت از توافق کتبی کارکن و اداره یا کارفرما میباشد که به موجب آن کارکن طبق لایحه وظایف در مقابل دریافت مزد و سایر حقوق و امتیازات دوره کار برای مدت معین یا غیر معین انجام خدمت مینماید.
60. قرارداد کار چه وقت درحالت تعلیق قرار میگیرد؟
جواب: 1-انجام خدمت عسکری . 2-اشتغال در وظایف انتخاباتی . 3-توقف موقت کار 4-اتهام به جرم و تحت توقیف و تحقیق قرارگرفتن . 5-حوادث غیر مترقبه . 6-تعلیم و تحصیل .

61. قراردادکاردرکدام حالت قسخ میگردد؟
جواب: 1-به توافق طرفین 2-ختم قرارداد معین کار 3-تقاعد 4- وفات 5-معلولیتی که مانع انجام کار شود 6-توقف کاربیشتر از شش ماه 7-محکومیت نهائی به جزا که مانع کار شود 8-تخطی مکرر بعدازتطبیق مویده تادیبی 9-امتناع کارکن بعداز تعیین مجدد وی به کار قبلی 10-عدم قناعت بخش بودن دوره آزمایشی.
62. ترفیع مامورچیست؟
جواب: ترفیع مامورعبارت از ارتقای مامور از رتبه موجوده به رتبه بلندتر است.
63. مامورچی وقت مستحق ترفیع شناخته میشود؟
جواب: مامور درحالات ذیل مستحق ترفیع شناخته میشود: 1-اکمال سه سال خدمت بالفعل 2-مساعد بودن سجل یا فورمه ارزیابی 3-اخذ تقدیر نامه درجه اول.

64. مامور منتظر با معاش کیست ؟
جواب: ماموری است که متصدی بالفعل نبوده و درحالت انتظار میباشدکه نظر به قانون الی شش ماه سرنوشت وی باید تعیین گرددهرگاه در اداره بست وجودنداشته باشد تقرر مامور صورت نمی گیرد.
65. انتظار کدام حالت را گویند؟
جواب: هرگاه بست یک مامور حذف و یا در تشکیل از بین میرود مامور در حالت انتظار قرارمیگیرد.
66. وجایب مامور خدمات ملکی چیست؟
جواب: وجایب مامور خدمات ملکی : - 1-طبق قانون وظایف خود را انجام دهد 2-مامور ازصلاحیت مسوولیت دارد. 3-مکلف به رعایت سلسله مراتب است . 4-اطاعت از آمر 5-مکلف به حفظ اسرار اداره . 6-مکلف به عدم استفاده از صلاحیت رسمی در امور شخصی . 7-عمل خلاف قانون را انجام ندهد.

67. مامور درجریان وظیفه چند موقف دارد؟
جواب: ماموردر جریان وظیفه موقف ذیل را دارا اند:- 1-موقف اصلی . 2-موقف خدمتی . 3-موقف عسکری 4-موقف تحصیلی 5-موقف انفصال موقت.
68. تقدیرنامه چیست و چند نوع است ؟
جواب: عبارت ازیک امتیازیا مکافات معنوی است که درمقابل خدمات شایسته مامورین خدمات ملکی ازطرف مقامات ولایت ، وزارت وریاست جمهوری به آنها تفویض گردیده وبرای مامورین مافوق رتبه امتیازمادی معادل 2 ماه 3 ماه و4 ماه معاش به اساس درجه تقدیرنامه پرداخته شده به سه نوع میباشد درجه اول ، درجه دوم ودرجه سوم میباشد.

69. امتیازات تقدیر نامه را شرح دهید؟
جواب: 1-درجه سوم :یک سال قدم و برای مامور مافوق رتبه دوماهه معاش . 2-درجه دوم :دوسال قدم و برای مامومافوق رتبه سه ماهه معاش . 3-درجه اول : یک ترفیع و برای مامور مافوق رتبه چهارماهه معاش .
70. تعلیق چیست ومامور درکدام حالت به موقف تعلیق قرارمیگیرد؟
جواب: تعلیق عبارت از انفصال موقت مامور از وظیفه میباشد و در حالات ذیل به حالت تعلیق قرارمیگیرد:- 1-درحالت که مامور تحت اتهام قرارگیرد و توقیف شود. 2-درحالیکه به مقصد اجرای تحقیق و محاکمه دست مامور از کارگرفته شود.
71. هرگاه کارکن به ارتباط وظیفه تحت نظارت قرار گیرد و درنتیجه تحقیق بری الذمه شناخته میشود ایا ایام تحقیق را مستحق معاش میگردد؟
جواب: بلی زمانیکه در نتیجه تحقیق کارکن بری الذمه شناخته شود ایام تعلیق را مستحق معاش با ضمایم آن میگردد.

72. یک کارکن در طول سال برعلاوه رخصتی های عمومی چه رخصتی دیگر را مستحق میگردد؟
جواب: 1-مدت بیست روز رخصتی تفریحی 2-مدت ده روز رخصتی ضروری 3-مدت بیست روز رخصتی مریضی
73. یک کارکن درکدام حالات به تقاعد سوق داده میشود؟
جواب: 1-بعدازتکمیل سن (65) سالگی 2-بعداز تکمیل مدت چهل سال خدمت باالفعل 3-کارکنی که به اساس حکم محکمه بیشتر از دوسال به حبس محکوم گردد به تقاعد سوق داده میشود.
74. مساعدت مالی ( اکرامیه ) به خانواده کارکن متوفی به منظور تدفین و تکفین آن و تقاعد به چه مقدار است؟
جواب: هرگاه کارکن در جریان وظیفه فوت / تقاعد نماید مستحق ده ماهه مزد با ضمایم آن بعنوان آخرین رتبه یا بست آن میباشد.
75. ورکشاپ چیست توضیح نمائید ؟
جواب: به یک دوره مباحثه علمی و عملی بریک موضوع مخصوص در یک نشست گفته میشود که دریک گردهمایی جمعیتی از اشخاص تجربه های شانرا میان هم مطرح مینمایند و این مباحثه ها چندین روز طول میکشد و هریک از شرکت کننده گان مواد و نوشته های قبلاً اماده شده به خوانش گرفته و آنرا درمجلس ارایه میدارند.
76. سیمینار چیست توضیح نمائید ؟
جواب: جلسه علمی ، آموزشی و تخصصی میباشد که حداکثر تایک هفته تدویر میباشد. و یا به عباره دیگر : به گروپ کوچکی از شاگردان یا استادانی گفته میشود که دریک صنف و یا پوهنتون یک موضوع مشخص و نتایج تحقیق های قبلاً آماده شده شانرا ارایه میدارند.
77. کنفرانس چیست توضیح نمائید ؟
جواب: به آن جلسه گفته میشودکه روی مسایل سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی دایر میشود و دررائس خود کمیته ها داشته و معیاد زمانی مشخص دارند.
78. تریننگ چیست توضیح نمائید ؟
جواب: دسترسی به کسب معلومات و مهارت های تیوریکی و میتودیکی است که بشکل عملی و نظری جهت ارتقای ظرفیت در کوتاه مدت تدویر میگردد.
79. ارتقا ظرفیت چیست ؟
جواب: عبارت از بلند بردن سویه کاری کارمندان از طریق راه اندازی تریننگ ها ،ورکشاپ ها ، کورس ها ، سیمینارها و همکاری های روزمره و تشخیص نقاط قوی و ضعیف کارمندان جهت ارتقا و بلند بردن آن میباشد.
80. قانون را تعریف کنید و بگوئید که قانون چند نوع است؟
جواب: قانون عبارت از تجویز صریح و معقول است که ازطرف مقامات ذیصلاح بمنظور نظم درجامعه اتخاذ میگردد و تطبیق آن توام با مویده (اجبار)است . یا به عباره دیگر قانون عبارت از مصوبه هردو مجلس شورای ملی ( مشرانوجرگه وولسی چرگه ) که به توشیح رییس جمهوررسیده باشد. قانون دو نوع است :- 1-قانون اساسی 2-قانون عادی.
81. طی مراحل قانون را شرح دهید؟
جواب: قانون از مرحله ابتدایی الی مرحله اخیر مراحل ذیل طی میکند:- 1-مرحله اول :-توسط وزارت ، اداره مستقل تسوید . 2-مرحله دوم :- غرض تدقیق ارزیابی و تحقیق با ریاست تقنین وزارت عدلیه . 3-مرحله سوم :- بعداز تدقیق وزارت عدلیه غرض تائید به مجلس عالی شورای وزیران ارسال میگردد. 4-مرحله چهارم :-بعداز تائید شورای وزیران با شورای ملی فرستاده و از طرف شورای ملی تصویب . 5-مرحله پنجم:- بعداز تصویب پارلمان مصوبه آن غرض توشیح به رییس جمهور ارایه میگردد. 6-مرحله ششم :-بعداز توشیح رییس جمهور نافذ و غرض نشر به جریده رسمی وزارت عدلیه ارسال میگردد.
مقرره چیست ؟
جواب: مقرره عبارت از توشیح کننده قانون میباشد هرآنچه در قانون وضاحت نداشته باشد بخاطر وضع آن مقرره ساخته میشود ، چون جهان در تحول و تغیر است و قانون نمی تواند جوابگوی همه مقطع های زمانی باشد فلهذا همین مقرره است در مقاطع زمانی قانون را توضیح مینماید و بایدگفت هرآنچه درقانون وضاحت نداشته باشد مقرره آنرا روشن وواضح میسازد.
82. طی مراحل مقرره را بیان کنید؟
جواب: مقرره دروزارت ، اداره مستقل طرح بعداً به وزارت عدلیه فرستاده میشود و بالاخره به شورای وزیران غرض تصویب و به توشیح رییس حکومت میرسد.
83. فرق بین قانون و مقرره را بنویسد؟
جواب: قانون عام است درسطح کشور تطبیق میشود که از طرف هردو مجلس تصویب، رییس جمهور توشیح و درجریده رسمی نشر و نافذ میگردد.
مقرره خاص است که یک اداره برای پیشبرد امور خویش آن را وضع میکند و به تصویب شورای وزیران میرسد.
84. سلسله مراتب قانون گذاری را توضیح دهید؟
جواب: موقعیت قوانین و سایر اسناد حقوقی دولت با در نظر داشت قدرت الزام و وسعت تنفیذ آن دریک سلسله مراتب عمودی میباشد. 1-قانون اساسی . 2-مجمع القوانین . 3-قوانین . 4-مقررات . 5-لوایح ، طرزالعمل ها ، دساتیر ، رهنمود ها ، نورماتیفها .
فرق قانون با مقرره در میکانیزم چیست؟
85. جواب: 1-قانون درشورای وزیران میرود بعداً در پارلمان تصویب میشود اما مقرره به شورای وزیران میرود و تصویب میشود مثلاً مقرره کمیسیون ، صلاحیت صدور آنرا رییس دولت دارد. 2-مقرره از صلاحیت یکی از روسای سه گانه دولت است مثلاً رییس جمهور امضا میکند. قانون عام است – مقرره خاص . -طرح میشود ، تسوید میشود. -انستیتوت قانون گذاری وزارت عدلیه میرود. - به شورای وزیران میرود آنها نظر میدهند. -به پارلمان میرود. -به کمیسیون بررسی قوانین پارلمان میرود. -به تصویب ولسی جرگه میرود بعدآ به سنامیرود. -به توشیح رییس جمهور میرود.
86. طرزالعمل چیست ؟طرزالعمل انضباطی و لایحه را تعریف نمائید ؟
جواب: طرزالعمل یک سند تخنیکی و اداری است که در یک ساحه مشخص وضع میگردد و براساس آن اجرا و انجام امورصورت میگیرد.
طرزالعمل انضباطی عبارت از طرزالعملیست که محیط کار هنگامی تطبیق میگردد که یک سند عملیه را متناقض با شرایط تعهد نامه استخدام باشد مرتکب گردد.
لایحه عبارت از وضع یک سلسله معیار های وظیفوی که متکی به قوانین و مقررات باشد.
87. رهنمود چیست؟
جواب: اصول اجرای یک بخش معین کار بوده که بعداز منظوری مقامات ذیصلاح مربوطه به پرسونل آن اداره داده میشود و زمان اجراء آن معین نمی باشد.

88. نورماتیف چیست ؟
جواب: چوکات بندی هدایات ، قوانین و مقررات را در روشنی قانون اساسی برای واحد های وزراتها نورماتیف گویند که به کمک طرزالعمل ها ، لوایح ، دساتیر و رهنمود ها به معرض تطبیق قرارمیگیرد.
89. جلسه چیست؟
جواب: جلسه عبارت از یکنوع گردهمایی است که درادارات مختلف برای مقاصد مختلف ( چگونگی انسجام امور راه های نیل به اهداف ، مباحثه روی مسایل مورد نظر ، اتخاذ تصامیم مربوطه وسایر مسایل ) راه اندازی میگردد.
90. اجندا چیست ؟
جواب: اجندا مسائل از طرح قبلی تمام اهداف و موضوعات مورد بحث یک جلسه میباشد که پروسه کاری جلسه مطابق به آن مرحله به مرحله به پیش میرود.
91. نکات اساسی اجندا چیست ؟
جواب: انتخاب مسائل مورد بحث (تصمیم گیری ) ارسال نمودن اجندا (72ساعت قبل ) نمونه ، مشخص ، اجندا برای تمام مشترکین و تفکیک مسائل معلوم و نامعلوم میباشد.

92. گزارش جلسه (صورت جلسه) چیست ؟
جواب: گزارش جلسه عبارت از یکنوع راپوری است که جهت آگاهی مشترکین جلسه از نتایج بدست آمده ، تاکید روی مسوولیت ها و مستند ساختن فعالیت های انجام شده و تصامیم اتخاذ شده درجریان جلسه ترتیب میگردد.
93. مجلس چیست ؟
جواب: عبارت از مباحثه میان یک گروپ از افراد است که میخواهند با هم تبادل نظر نمایند و تصمیم اتخاذ نمایند یک مجلس خوب یک مفاهمه موفقیت آمیز است .
94. كارگروپي چيست؟
جواب: عبارت از فعاليت يك تعداد از افراد است كه با تشريك مساعي با دسته جمعي بالاي يك موضوع خاص و مشخص اجرا ميشود.
95. تصميم گيري چيست؟
جواب: جريان را تشريح ميكند كه از طر يق آن راه حل مساله معيني انتخاب ميگردد: 1- تصميم گيري عادي 2- تصميم گيري عاجل 3- تصميم گيري بحث طلب.
96. مراحل تصميم گيري را نام ببريد؟
جواب: 1- تعريف و تشخيص مشكل. 2- جستجوي راه هاي حل مشكل. 3- ارزيابي و انتخاب بهترين راه حل. 4- اجراي تصميم.
97. اسناد تقنيني چيست؟
جواب: اسناد تقنيني عبارت از (‌قانون- فرمان- مقرره و لايحه)
98. فرمان چيست و چند نوع است؟
جواب: عبارت از هدايت كتبي رييس جمهوري است كه راجع به موضوعات معين از طرف رييس جمهور صادر ميشود مانند فرمان در مورد توشيح قوانين، مقرري يك عده اشخاص، عفو محبوسين:- 1- فرمان تقنيني 2- فرمان عادي.
99. حكم چيست ؟
جواب: حكم عبارت از اجراي امر در يك موضوع به شكل خاص حكم است. فرمان عام است و حكم خاص.

100. مصوبه چيست؟
جواب: عبارت كاپي راپور جلسه مقام رياست دولت و اعضاي كابينه (وزراء) ميباشد.
101. پيشنهاد چيست؟
جواب: پيشنهاد رسمي تحريري است كه جهت اخذ احكام و هدايت ازجانب مرجع مربوطه به آدرس مقام ذيصلاح تحرير ميگردد. پيشنهاد بعد از امضا به اداره مربوطه اصدار ميگردد.
102. مكتوب چيست؟
جواب:مكتوب سند رسمي كتبي است كه ازطرف يك اداره بخاطر اظهار مطلب به اداره ديگر يا مرجع بطور رسمي ارسال ميگردد ميباشد. محتويات مكتوب عبارتند:‌ مقدمه/ مبدا ( شروع و عنوان را آشكار مينمايد)، اصل متن و مطلب،‌اختتام و مهر و امضا.
103. مينوت چيست؟
جواب: عبارت از كاپي مكتوب صادره است كه جهت اثبات اجراأت در فايل مربوطه اش در دفترحفظ ميگردد.
104. متحد المال چيست؟
جواب: متحد المال عبارت از مكاتيب و هدايات مقامات كه به مراجع پائيني جهت يك سلسله موضوعات صادر ميگردد و تمام محتوای مندرج آن به تمام بخشها اجراات یکسان داشته باشد.
105. استعلام چيست؟
جواب: استعلام سند رسمي اداره است كه از آن جهت بدست آوردن معلومات از ادارات و مراجع ذير بط استفاده ميگردد.
106. لايحه وظايف چيست؟
جواب: عبارت از شرح مختصر وظيفه يك كارمند است كه در آن وظايف،‌استقامت كاري و مسووليت هاي بعدي كارمند درج ميباشد.
محتويات لايحه وظايف را شرح دهيد؟ 1- تمام معلومات ضروري را نشان بدهد. 2- تاريخ در لايحه وظايف ذكر شود. 3- تفصيل وظفيه مهمترين بخش لايحه وظايف است كه به صورت مفصل ذكر گردد. هر لايحه وظايف بايد بيطرف و مطابق به اهداف اداره ترتيب شود.
107. پلان كار چيست؟
جواب: برنامه ريزي فعاليت هاي كاركنان خدمات ملكي است كه به اساس لايحه وظايف جهت حصول دست آوردهاي متوقعه تنظيم ميگردد.
108. گزارش چيست؟
جواب: گزارش عبارت از نتيجه كاركردگي مامور يا اداره در يك دوره مشخص و معين ميباشد كه نكات ذيل بايد رعايت گردد:- 1- بر اساس واقعيت استوار باشد. 2- خلا و نواقص بر ملا گردد3- بدون قلم خوردگي باشد. 4- راه حل جهت اصلاح خلا و نواقص 5- تاريخ و امضا داشته باشد.
آرشيف چيست؟ آرشيف عبارت از كلمه است كه اجرات ما اضافه از احتياج به شكل راپور در يك دفتر جمع آوري ميگردد.
109. رسيدات چيست؟
جواب: دفتر است كه برويت آن مكتوب صادر شده كتاب وارده و صادر را جهت ارجاع آن نمبر، تاريخ مرجع مرسل و مرسل اليه را رسانيده در مقابل مرجع مرسل از شخص و يا اداره تسليم شوند امضا اخذ ميگردد.
110. صادره چيست؟
جواب: مكتوب كه در اداره/ رياست ترتيب ميگردد آنرا شمار كتاب صادره،‌تاريخ در ستون مرسل، نام خود شعبه مربوط و در ستون مرسل اليه نام اداره تسليم شونده و در ستون خلاصه مكتوب درج ميگردد.
111. وارده چيست؟
جواب: مكتوب كه خارج از اداره مواصلت ميورزد كه در صفحه و ارده نمبرمكتوب، مركز ويا خارج از اداره و يا از طريق دفتر مخصوص ثبت و راجستر ميگردد دفتر انديكارتور ناميده ميشود.
112. دفتر انديكاتور چيست؟
جواب: اسناد كه از طريق مركز و يا خارج از اداره و يا از طريق دفتر مخصوص ثبت و راجستر ميگردد دفتر انديكاتور ناميده ميشود.
113. بوديجه را تعريف و چگونه طي مراحل ميشود و همچنان بگوييد كه چند نوع است؟
جواب: بودجه عبارت از سندي قانوني است كه تمام عوايد و مصارف يك اداره براي يكسال پيشبيني ميكند.
بودجه در اداره ترتيب ميشود،‌ بعداً به وزارت ماليه ميرود، بعداً‌به شوراي وزيران ارايه ميشود، بعداً‌به پارلمان جهت تصويب ارايه ميشود و بالاخره توسط رييس جمهور توشيح یا منظور ميگردد.
بوديجه دو نوع است:- 1- بودجه عادي:- عبارت از بودجه است جهت يك زمان ترتيب شده باشد و مخارج و منابع عوايد را بخود دارد. 2- بودجه انكشافي: عبارت از بودجه است كه جهت مخارج تمويل پلان فعاليت هاي توسعوي را نشان ميدهد.
114. فرق بين بوديجه عادي و انكشافي را بيان كنيد؟
جواب: بوديجه عادي براي فعاليت هاي روزمره استفاده ميشود مانند معاشات مامورين، خريداري هاي لوازم تعميرات...، و بوديجه انكشافي براي تطبيق پلان هاي انكشافي بكار ميرود مانند ساختن بندها،‌اعمار مكاتيب،‌كلنيك ها و ديگر تعميرات... و غيره.

115. بوديجه كدام مراحل را طي مراحل ميكند و مراحل آنرا به كدام نام ياد ميكند و نيز بگوييد كه بعداز تصويب بوديجه بوديجه حيثيت چه را دارد؟
جواب: بوديجه چهار مرحله ذيل را طي ميكند:- 1- ترتيب وارایه بوديجه 2- تصويب بوديجه 3- منظوربوديجه4- اجراي بوديجه. مراحل بوديجه را بنام دوران بوديجه ياد ميكنتد. بعداز تصويب بوديجه، بوديجه حيثيت سند قانوني را دارد.
116. كدام اهداف شامل بوديجه ميباشد؟
جواب: شامل اهداف سياسي، اقتصادي و اجتماعي و غيره ميباشد.
117. تخصيص چيست؟
جواب:عبارت از صدور اسناد و اجراي مقدار پوليست كه به منظور تطبيق پلان مالي درطي مدت زمان معين شامل ماه،‌ربع و سال از طرف اداره مالي ذيصلاح به ادارات ذيربط ارسال وقابل اجرأ ميباشد در ختم آن اداراه مصرف كننده به تهيه راپور مصرفي بر اساس اسناد تقنيني كشور ميباشد.
118. حساب قطعيه دولت چه است؟
جواب: نتيجه اخر مصارف سال مالي و عوايد و مصارف دولت به مقايسه بوديجه را قطعيه گويند.
119. موجودي چيست؟
جواب: موجودي عبارت از شمار مستقيم اجناس و نگهداري اسناد آن بوده كه اين عمليه دارايي دولت را تعيين و پيشبيني و تهيه مدارك بودجودي اجناس را تسهيل مينمايد.
120. سيستم فايلنگ چیست؟
جواب: سيستم فايلنگ انتظاميست كه توسط آن اشكال مختلفه اوراق و دوسيه هاي عليحده گذاشته ميشود اين سيستم يافتن دوباره اسناد را اسان مي سازد. يك سيستم فايلنگ خوب داراي مشخصات بايد براي هر شكل اوراق كه بصورت نورمال دريونت آن پيدا ميشود يك محل خاص موجود باشد اين سيستم بايد ساده اسان بسيط باشد تا تمام پرسونل بتواند آنرا نگهداري نمايد اوراق بايد به اسرع وقت قابل دريافت باشد.
121. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور تحقق اهداف ذیل ایجاد و فعالیت مینماید:

 ایجاد اداره سالم از طریق طرح و تطبیق اصلاحات در سیستم اداری کشور.
 تثبیت وظایف خدمات ملکی.
 استخدام مامورین خدمات ملکی به اساس اهلیت، شایستگی و تجربه کاری.
 تنظیم اساسات امور ذاتی و طرز فعالیت مامورین خدمات ملکی.

122. استراتیژی یعنی چی؟
جواب: عبارت از برنامه جامع واحد و کامل است که بر مبنای آن نیل ویا رسیدن به اهداف اساسی سازمان تعین می گردد.
ویا به عباره دیگر استراتژی عبارت از دستورالعمل کلی که راه برون رفت در آن همیشه متصور است یعنی دارای بدیل (Alternative) دومی ویا سوی می باشد. اگر در استراتژی همین بدیل وجود نداشته باشد دیگر نمی توان آنرا استراتژی نامید.
123. قانون را تعریف نماید؟
جواب: قانونعبارت از مجموع دساتیر و مقررات است برای نظم اجتماع وضع گردیده و تطبیق آن تؤام با اجبار می باشد.
124. قانون اساسی چیست؟
جواب: قانون اساسی عبارت از میثاق یا سند تقنینی معتبر است که در آن ساختار دولت معین،آزادی ها تفکیک قوا و مکلفیت های اتباع مشخص ساخته می شود.

125. فرمان چیست؟
جواب:- عبارت از هدایت کتبی ریس جمهور است که به موضوعات مهم از جانب ریس جمهور صادر می شود مانند فرمان در مورد توشیح قوانین و یا در مورد عفو محبوسین و سایر موضوعات.
126. مقرره چیست؟
جواب: عبارت از تنظیم اجراات یک وزارت خانه وضع می گردد وبه تصویب شورای وزیران می رسد.
ویا به عباره دیگر... مقرره عبارت از قواعدی است که مطابق روحیه قانون به منظور تفسیر و توضیح ان وضع گردیده باشد باید اجرا و انجام پذیرد
127. گزارش چیست؟
جواب: عبارت از راپور دهی از اجراات است که باید بر مبنا واقعیت استوار باشد و بدون قلم خوردگی در بر گیرنده نکات مثبت ومنفی ودر اخیر گزارش ،گزارش دهنده باید نظر و پیشنهاد مشخص را نیز ارایه نماید گزارش به شکل روزانه، هفته وار،ماهوار،ربع وار،وسالانه بوده می تواند.
128. گزارش کاری چیست؟
جواب: عبارت از بر ملا ساخت کمیت وکیفیت کار و فعالیت انجام شده توضیح و معلومات دقیق و کافی همچنان نواقص کار،کمبود ها،پیشرفت ها می باشد.
129. طی مراحل قانون چگونه است؟
جواب: قانون ابتداد توسط یک وزارت و یا اداره مستقل تسوید و غرض ارزیابی و تحقیق برریاست تقنین وزارت عدلیه ارسال میگردد و بعد از تحقیق ریاست عمومیی تقنین غرض تصویب مجلس عالی وزرا ارائه میگردد و در صورت مو جودیت پارلمان غرض تائید و تصویب به پارلمان سپرده می شودو بعد از تصویب پارلمان غرض توشیح به ریئس جمهور ارائه میشود که بعد ازتوشیح ریئس جمهور نافذ و غرض نشر به جریدهء رسمی وزارت عد لیه ارسال میگردد.

130. قوه مقننه چیست؟
جواب:- مجموعه ازنماینده گان دولت که حاکمیت ملی کشورراتمثیل میکند دارای صلاحیت های معین میباشد.
131. قوه اجراییه چیست؟
جواب: تصامیم که قوه مقننه میگیرد ویاقوانین نافظ کشور را درعمل اجراء مینماید که این شامل حکومت ودیگر اورگانهای دولت مانند وزارت داخله پولیس وغیره .

132. قوه قضاییه چیست؟
جواب: عبارت از قوهء است درصورت تخلف درقانون یا تجاوز د رحقوق اتباع قانون را تطبیق مینماید.
133. حاکمیت چی معنی دارد؟
جواب: حاکمیت اطاعت کسی راقبول نمیکند وفرمان خودرامستقیم مطابق قانون بالای مردم وضع میکند.
134. وزارت یا وزارتخانه یعنی چی؟
جواب اداره عالی مرکزی که درپایتخت کشور تشکیل ودررأس آن شخص بنام وزیر قراردارد.
135. مامور یعنی چی؟
جواب: تطبیق کنند هء امر آمر که به آن توظیف گردیده به تحت اداره مربوطه آن را انجام دادن و به سر رسانیدن .
136. وارده چیست؟
جواب: هر مکتوب که از خارج اداره مواصلت می ورزد در صفحه وارده نمبر مکتوب تاریخ مکتوب تاریخ مواصلت و مرجع آن و در ستون خلاصه مطلب خلاصه مکتوب درج میگردد و در تحت مکتوب نمبر شماره وارده را میرسانیم .
137. صادره چیست؟
جواب: مکتوب که از طرف مدیر و یا مامور موظف ترتیب میگردد آنرا شمارهء کتاب صادره تاریخ و درستون مرسل نام خود شعبه و در ستون مرسل الیه نام ادارهء گیرنده و درستون خلاصه آن خلاصه مکتوب درج میگردد.
138. خلص وارده و صادره چیست؟
جواب: عبارت از کتاب که امورثبت مکاتب واوراق شعبه مرسل ومرسل الیه درآن معامله میشود.
139. دفتر رسیدات چیست؟
جواب:- دفتر است که برویت آن مکتوب صاد ر شده کتاب وارده وصادره را جهت ارجاع آن نمبر تاریخ مرجع مرسل و مرسل الیه را رسانیده در مقابل مرجع مرسل الیه از شخص ویا اداره تسلیم شونده امضا اخذ میگردد.
140. استیضاح یعنی چی؟
جواب:- پارلمان این صلاحیت را دارد که تمام اعضای کابینه را باشمول رئیس دولت فراخوانده وازفعالیت وکارکردهای آنان سوال نماید.
141. سیاست چیست؟
جواب: جواب سیاست عبارت ازدستور العمل های کلی است که حدود واندازه فعالیت وتصامیم لازم را که ازطرف مجریان اموربرای رسیدن به اهداف سازمان گرفته می شود ، مشخص وتعین می کند.
142. هدف قانون خدمات ملکی چیست؟
جواب:
- ایجاد اداره سالم از طریق طرح وتطبیق اصلاحات اداری در سیستم اداری کشور .
- تثبیت وظایف خدمات ملکی .
- استخدام مامورین خدمات ملکی به اساس اهلیت وشایستگی .
- تنظیم اساسات امورذاتی وطرزفعالیت مامورین خدمات ملکی.
143. اولویت های وظایف عمده یک مدیر را شرح دهید؟
جواب: اولویتهای وظایف عمده یک مدیر قرار ذیل است.
- پلان گذاری
- سازماندهی
- استخدام
- رهبری
کنترول
144. در تقسیم کار کدام نکات مهم در نظر گرفته میشود؟
جواب: در تقسیم کار دونکته مهم ذیل در نظر گرفته میشود
- تقسیم وظایف به واحد های مختلف.
- تقسیم کار در میان افراد مختلف.
145. مشخصات هدف چیست؟
جواب : هدف دارای مشخصات ذیل است.
• واضیح ومشخص باشد.
• قابل سنجنش باشد.
• قابل حصول باشد.
• دارای محدوده زمانی باش.
146. وجایب مامور خدمات ملکی چیست؟
جواب: وجایب مامور خدمات ملکی قرار ذیل است.
1- طبق قانون وظایف خود را انجام دهد.
2- مامور صلاحیت مسؤلیت دارد.
3- مکلف به رعایت سلسله مراتب است.
4- اطاعت از آمر.
5- مکلف به حفظ اسرار اداره .
6- مکلف به عدم استفاده از صلاحیت رسمی در امور شخصی .
7- عمل خلاف قانون را انجام ندهد.

. 148تقدیر نامه چیست؟
جواب: تقدیر نامه اجرای امور رسمی در وقت وزمان معیین بوجه احسن میباشد که نایل به اخذ تقدیر نامه میگردد. وتقدیر نامه سه نوع است.
• درجه سوم
• درجه دوم
• درجه اول

.149موارد تادیب کارکن خدمات ملکی را در برابر تخلفات اداره توضیح دهید.
جواب:
1- توصیه -2 اخطار - 3 کسر معاش 3- تبدیلی 4- فسخ قرارداد
150. سیاست داخلی وخارجی چیست؟
جواب:سیاست داخلی ؛تظبیق قوانین ، قانون اساسی ، دفاع ازاستقلال ، حاکمیت ملی ، تمامیت ارضی وحفظ منافع ملی کشورمی باشد. سیاست خارجی ؛ سیاست مثبت ، فعالیت های بی طرفانه ، عدم مداخله ، حسن همجواری واحترام متقابل با سایرکشورهای جهان.
151. دولت را تعریف نمایید وبگویید که متشکل ازچند قوا است؟
جواب: دولت ازنظرحقوقی عبارت ازسازمان سیاسی ایست که دارای موقعیت جغرافیایی ومرزهای تعین شده ی بین المللی باشد وتحت اداره یک قدرت عالیه قرار داشته باشد، متشکل از سه قوه است: 1 اجراییه 2 مقننه 3 قضاییه.
152. وظایف اساسی دولت را بیان کنید؟
جواب: دفاع ازاستقلال ، حاکمیت ملی ، تمامیت ارضی ، تامین امنیت وقابلیت دفاعی کشور.

153. حکومت را تعریف کنید؟
جواب: حکومت عبارت ازقوه اجراییه دولت است که پالیسی دولت را درجامعه تطبیق می کند.
154. حاکمیت چیست؟
جواب: عبارت ازاعمال نفوذ دولت برقلمرو داخلی وخارجی آن می باشد وبه د نوع است. 1 حاکمیت ملی توسط ممثلین مردم تمثیل می شود. مثلا ازطریق پارلمان ، مجلس موسسان 2 حاکمیت دولتی تطبیق سیاست داخلی وخارجی مملکت توسط هیات حاکمه دولتی است.
معلومات دیگر:
155. قانون اساسی در22 قوس الی 14 جدی 1382 درزمان حامدکرزی به تصویب رسید.
156. قانون اساسی افغانستان : دارای 12 فصل و162 ماده میباشد.
157. قانون مامورین افغانستان : دارای 9 فصل و72 ماده میباشد.
158. قانون کارجدید : 14 فصل و153 ماده میباشد.
159. قانون اصلاحات اداری وخدمات ملکی : 8 فصل و30 ماده میباشد.
160. قانون ارگانهای محلی : 6 فصل و33 ماده میباشد.
161. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی : به اساس توافق نامه بن وبه تاسی ازفرمان شماره 257 مورخ 2/3/1381 اداره موقت افغانستان جهت تطبیق اصلاحات اداری ایجادگردید.
162. مراحل قانون اساسی : تسوید، تدقیق، تایید، تصویب، توشیح ونافذ
163. تعداد ولایات افغانستان :34 ولایت
164. تعداد ولسوالی های افغانستان : 364 ولسوالی
165. مساحت افغانستان : 652000 کیلومترمربع میباشد.
166. وزارت خانه ها : 25 وزارت خانه
بخش مالی:
فورمه جات که دربخش خدمات ملکی استفاده میشود:
167. فورم – م – 3 : فورم خریداری اجناس
168. فورم – ف – س - 5 : فورم وخروج اجناس ازتحویلخانه که براساس درخواست واحکام توزیع میگردد.
169. فورم – م – 7 : فورم قیدیت جنس به جمع معتمدجنسی
170. فورم – م – 8 : فورم داغمه اجناس
171. فورم – م – 14 : فورم درخواست اجناس مورد ضرورت
172. فورم – م – 16 : فورم حواله های نقدی وفورم تادیه نقدی
173. فورم – م – 20 : فورم ثبت تخصیصات مصارفاتی، باقیمانده، بدوررفته
174. فورم – ب – 20 : فورم توحیدی تخصیصات ولایتی به فصل وباب به مراجع مربوطه گسیل میگردد.
175. فورم – م – 4 : فورم ثبت وصادره
176. فورم – م – 41 : فورم استحقاق معاشات کارمندان
177. فورم – م – 40 : فورم دفترکسرات ومعاشات کاربطورانفرادی
178. فورم – م – 9 : فورم سفریه کارمندان
179. فورم – م – 10 : فورم حواله پیشکشی مبلغ نقدی
180. فورم – م – 11 : فورم متفرقه
181. فورم – م – 12 : فورم محسوبی حواله های نقدی
182. فورم – م – 13 : فورم حواله های سفریه کارمندان
183. کودها :
184. کود 21 : شامل مصارفات ازقبیل معاشات مامورین، اجیران، اضافه کاری، مکافات، ماکولات، مسلکی، خرچ دسترخوان پولی والیان وولسوالان، تجهیزو تکفین .
185. کود 22 : شامل مصارفات سفریه داخلی، محصول مخابرات، محصول پستی، اعلانات، طبع وچاپ کتب، کرایه اموال، ترمیم وسایط حمل ونقل، ترمیم تجهیزات مخابراتی ، نشراتی، جنراتور، کمپیوتر، واترپمپ، ورزشی، برق، محروقات، روغنیات وسایط، قرطاسیه دفتر، دعوت ها، فرنیچر، لوازم آشپزخانه، خریدکتب و مواد تعلیمی
186. کود 25 : شامل مصارفات تجهیزوسایط ، تجهیزمخابراتی، نشراتی، واطلاعاتی، موادبرق وانرژی، مفروشاتی خرید زمین
187. اقتصاد : عبارت ازمیانه روی وصرفه جوی به اندازه سرمایه دردست داشته تحت یک پلان منظم معقول وسنجیده شده میباشد.
188. پول : عبارت ازجسم است که توسط انسان اختراع شده وبرای سهولت خرید و فروش به حیث واسط تبادل مقیاس ارزش سیال (رقابت) شده به کاربرده میشود.
189. ثروت : همه اشیاء اجناس وخدماتیکه درمحیط وسرزمین مابه قدرکم وناکافی وجود دارد درعین حال مردم به آن نیاز احساس میکنندبدین لحاظ دربین شان خریدو فروش میشودثروت گفته میشود.
190. معامله : عبارت ازدادوگرفت بین دویابیشترازدونفرچه به جنس باشدویابه پول .
191. سرمایه : پول که به آن (کاروبار) راه یک ارگان تجارتی – خدماتی وسایرین شروع کندبنام سرمایه یاد میشود.
192. دارایی : عبارت از امتعه، اموال واجناس باارزش که مربوط یک ارگان، اداره وملکیت ایشان میباشد.
193. تجارت : دربرگیرنده فعالیت های است که به مقصدکمایی مفادباشد.
194. محاسبه : عبارت ازپروسه اندازه گیری مالی، ثبت، خلاصه سازی وافهام وتفهیم وفعالیت های اقتصادی دریک سازمان است.
195. بازارچیست : هرشبکه که درآن خریدوفروش کالاهاوخدمات انجام پذیرد بازار نامیده میشود.
196. بودجه عادی : عبارت از بودجه خدمات اصلی مصارف استخدام واعمارساختمان های حکومتی است.
197. بودجه انکشافی : عبارت ازسرمایه گذاری پروژه های انکشافی مانندزیربیناسازی امنیت وحاکمیت قانون است.
198. مازادبودجه : عبارت ازحالت است که عوایدبیشترازمصرف باشد.
199. کسربودجه : عبارت ازحالت است که مصارف بیشترازعوایدباشد.
200. فساداداری چیست : فساداداری عبارت ازسوء استفاده ازموقف ویامنافع عامه به منظورمنفعت شخصی میباشد.

اضافه کردن نظر


From (email)
Subject
Field 1
Bilaga
 Send me a copy
   
 
Clocks ساعت
Calendar جنتری
March 2017
MTWTFSS
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Who's Online مهمانان آنلاین
ما 54 مهمان آنلاین داریم
Translate ترجمه به لسان دیگر
English French German Italian Persian Portuguese Russian Spanish Urdu
غازی امان الله خان
جشن حکومت شاهی محمد ظاهرشاه
جشن حکومت شاهی محمد ظاهرشاه
شهید سردار محمد داود خان

اولین لویه جرگه در زمان امان الله خان

اولین لویه جرگه در زمان امان الله خان
جشن زمان شهید سردارمحمد داؤد خان
1919 شاه امان الله خان شاه افغانستان

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

شاه امان الله خان شاه افغانستان 1919

(1957) محمد ظاهرشاه در ماسکو

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

نمای تاریخ تصویری فغانستان
د اسټراليا اوښبه افغانان

د اسټراليا اوښبه افغانان

مرحوم مدیر صاحب الدین
د اغلې خاطرې اسحاقزۍ لنډ ژوند لیک
وب سایت جدید ولایت لوگر
خطاطي نستعليق آنلاين
کمپیوتر سرویس
آموزش حج وعمره همراه با عکس
د پښتو ژبی نوی فونتونه
انجمن کلتوری افغانها در سویدن
محمد ابن عبدالوهاب عربی
مرحوم تورن جنرال نصرالله خلیل
دو روز پي در پي
آموزش نماز برای کودکان
Map of Country نقشه کشورها
نعت عالم شوقی
www.kodakan.se

Afghanistan افغانستان
ښاغلی سمیع الله تړون
ښاغلی سنګر مل عارفزی
 
اختره ته راغلۍ

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

ویدیو کلپ کارتون برای اطفال خورد سال

ویدیو کلپ کارتون برای اطفال خورد سال

Statistics
سیستم عامل : FreeBSD
PHP : 5.6.30
MySQL : 5.7.17-log
زمان : 22:19
واكشی : غیرفعال
GZIP : غیرفعال
اعضا : 6
مطالب و محتوا : 3080
لینك وب ها : 6
مشاهده بازدیدهای مطالب و محتوا : 6571830
Statistics-2
امروز210807
Yesterday0
Week210807
ماه210807
همه384162

Currently are 40 guests online

اخبار جدید

انتقاد سنای افغانستان از اظهارات اخیر احمدی‌ نژاد


آقای احمدی نژاد خواستار خروج نیروهای ناتو از افغانستان شده بود

مجلس سنای افغانستان به اظهارات اخیر محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران در مورد خروج نیروهای ناتو از افغانستان واکنش نشان داده است.

آقای احمدی‌نژاد در نشستی با حضور روسای جمهوری افغانستان، پاکستان و تاجیکستان در شهر دوشنبه گفته بود که نیروهای ناتو باید از افغانستان خارج شوند و به مردم این کشور غرامت بپردازند.

او همچنین گفت که خروج نیروهای خارجی از افغانستان، زمینه را برای تامین استقلال این کشور فراهم خواهد کرد.


شماری از اعضای مجلس سنای افغانستان این اظهارات را "مداخله آشکار" در امور داخلی افغانستان توصیف کرده اند.

از جمله گروه پارلمانی "اصلاح و عدالت" با انتشار یک اعلامیه گفته است که این اظهارات "غیرمسئولانه" است.

اعضای مجلس سنا همچنین از حکومت افغانستان انتقاد کردند که در مقابل احمدی نژاد سکوت کرده و به سخنان او واکنشی نشان نداده است.

یکی از اعضای سنا در جلسه عمومی مجلس سنا گفت: "این بار اول نیست که چنین اظهاراتی را (مقامات ایران) مطرح می کنند. اما همیشه از سوی حکومت افغانستان در این رابطه سکوت شده است."

او گفت: "ما از وزارت خارجه می خواهیم تا اعتراض خود را در این رابطه به (ایران) ابراز کنند."

'ویرانی افغانستان'

در جلسه علنی مجلس سنای افغانستان تصمیم گرفته شد که هیات اداری مجلس در این رابطه یک اعلامیه رسمی منتشر کند و در آن از مقام های ایرانی بخواهند تا از ابراز نظر در مورد مسایل داخلی افغانستان خودداری کنند.

اعضای مجلس سنای افغانستان همچنین به اظهارات اخیر مسعود جزایری، معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح ایران نیز اعتراض کردند که خواستار "استفاده از زور" در برابر نیروهای ناتو از سوی افغانها شده بود.

آقای جزایری گفته بود: "گسترش راهپیمایی ها و تظاهرات ملت مسلمان افغانستان، تشکیل هسته های مقاومت و ضربه زدن به منافع آمریکا از جمله اقداماتی است که هم اینک می تواند علیه متجاوزین سازماندهی و اجرای آن در دستور کار قرار گیرد."

این سخنان آقای جزایری بار اول در رسانه های داخلی ایران چاپ شد و به دنبال آن در رسانه های داخلی افغانستان بازتاب گسترده ای داشت.

نثاراحمد حارث، از اعضای مجلس سنای افغانستان گفت که این اظهارات، تلاشی است برای بازگردندن افغانستان به سالهای جنگ داخلی.

آقای حارث در جلسه عمومی سنا گفت: "ایران و پاکستان از یاد برده اند که در سالهای جنگ در افغانستان، کشور ما را بی رحمانه هدف قرار دادند و ویران کردند؟"

او افزود: "حالا ایران می خواهد دوباره در افغانستان جنگ را دامن زده و از این کشور ویرانه بسازد."

اظهارات اخیر مقام های ایرانی در رسانه های افغانستان نیز بازتاب داشته است. برخی از روزنامه های کابل این اظهارات را محکوم کرده و از حکومت افغانستان انتقاد کردند که در این رابطه واکنشی نشان نداده است.
منبع ویب سایت بی بی سی


تظاهرات گستردۀ افغانها مقابل سفارت امریکا
امروز جمعه مورخ 4 حمل سال 1391 هجری شمسی مطابق 23 مارچ 2012 میلادی ساعت 2 بعد از ظهر تظاهرات گستردۀ افغانها و مسلمان های مقیم سویدن در مقابل سفارت آمریکا در شهر استهکلم به همکاری انجمن کلتوری افغانها در سویدن بخاطر تقبیح نمودن کشتار دسته جمعی اطفال معصوم، زنان، افغانهای بیگناه و سوزاندن کتاب مقدس مسلمانان توسط عساکر وحشی آمریکا به راه انداخته شد.

تظاهر کننده گان افغان که شامل همه اقشار کشور بوده با همراهی خارجی ها و مسلمانان شهر استهکلم عکسهای کودکان شهدای واقعه پنجوایی قندهار را در دست داشتند و با احساسات انسان دوستانه علیه امریکا و عساکر جنایت کاراش شعار میدادند.

در این تظاهرات علاوه از افغانهای با احساس، حضور خارجی ها این تظاهرات را پر رنگ تر ساخته بود. شعار های آمریکا مسئول این جنایات است، آمریکا افغانستان را ترک کند، امریکا تروریست جهانی است، آمریکا ازاطفال کشی دست بردارد وغیره را بگوش سفارت آمریکا رسانیدند. مظاهره با خطاب کوتاه از جوان افغان آقای مالک انصاری بزبان سویدنی و انگلیسی آغاز یافت و بعد به سخنرانی مسئول انجمن کلتوری افغانها محترم الحاج سلیم عابد و به تعقیب آن محترم دگروال محمدعالم عالمی و محترم حفیظ الدین و در آخر به دعای محترم شیخ حسن این تظاهرات به موفقیت پایان یافت.

قابل یادآوریست که این تظاهرات جنبه سیاسی نداشته تنها احساسات انسان دوستی تظاهرکننده گان را به نمایش میگذاشت و درغم و اندوه خانواده های متضرر خود را شریک میدانند.


انتقاد سنای افغانستان از اظهارات اخیر احمدی‌ نژاد


آقای احمدی نژاد خواستار خروج نیروهای ناتو از افغانستان شده بود

مجلس سنای افغانستان به اظهارات اخیر محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران در مورد خروج نیروهای ناتو از افغانستان واکنش نشان داده است.

آقای احمدی‌نژاد در نشستی با حضور روسای جمهوری افغانستان، پاکستان و تاجیکستان در شهر دوشنبه گفته بود که نیروهای ناتو باید از افغانستان خارج شوند و به مردم این کشور غرامت بپردازند.

او همچنین گفت که خروج نیروهای خارجی از افغانستان، زمینه را برای تامین استقلال این کشور فراهم خواهد کرد.


شماری از اعضای مجلس سنای افغانستان این اظهارات را "مداخله آشکار" در امور داخلی افغانستان توصیف کرده اند.

از جمله گروه پارلمانی "اصلاح و عدالت" با انتشار یک اعلامیه گفته است که این اظهارات "غیرمسئولانه" است.

اعضای مجلس سنا همچنین از حکومت افغانستان انتقاد کردند که در مقابل احمدی نژاد سکوت کرده و به سخنان او واکنشی نشان نداده است.

یکی از اعضای سنا در جلسه عمومی مجلس سنا گفت: "این بار اول نیست که چنین اظهاراتی را (مقامات ایران) مطرح می کنند. اما همیشه از سوی حکومت افغانستان در این رابطه سکوت شده است."

او گفت: "ما از وزارت خارجه می خواهیم تا اعتراض خود را در این رابطه به (ایران) ابراز کنند."

'ویرانی افغانستان'

در جلسه علنی مجلس سنای افغانستان تصمیم گرفته شد که هیات اداری مجلس در این رابطه یک اعلامیه رسمی منتشر کند و در آن از مقام های ایرانی بخواهند تا از ابراز نظر در مورد مسایل داخلی افغانستان خودداری کنند.

اعضای مجلس سنای افغانستان همچنین به اظهارات اخیر مسعود جزایری، معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح ایران نیز اعتراض کردند که خواستار "استفاده از زور" در برابر نیروهای ناتو از سوی افغانها شده بود.

آقای جزایری گفته بود: "گسترش راهپیمایی ها و تظاهرات ملت مسلمان افغانستان، تشکیل هسته های مقاومت و ضربه زدن به منافع آمریکا از جمله اقداماتی است که هم اینک می تواند علیه متجاوزین سازماندهی و اجرای آن در دستور کار قرار گیرد."

این سخنان آقای جزایری بار اول در رسانه های داخلی ایران چاپ شد و به دنبال آن در رسانه های داخلی افغانستان بازتاب گسترده ای داشت.

نثاراحمد حارث، از اعضای مجلس سنای افغانستان گفت که این اظهارات، تلاشی است برای بازگردندن افغانستان به سالهای جنگ داخلی.

آقای حارث در جلسه عمومی سنا گفت: "ایران و پاکستان از یاد برده اند که در سالهای جنگ در افغانستان، کشور ما را بی رحمانه هدف قرار دادند و ویران کردند؟"

او افزود: "حالا ایران می خواهد دوباره در افغانستان جنگ را دامن زده و از این کشور ویرانه بسازد."

اظهارات اخیر مقام های ایرانی در رسانه های افغانستان نیز بازتاب داشته است. برخی از روزنامه های کابل این اظهارات را محکوم کرده و از حکومت افغانستان انتقاد کردند که در این رابطه واکنشی نشان نداده است.
منبع ویب سایت بی بی سی


تظاهرات گستردۀ افغانها مقابل سفارت امریکا
امروز جمعه مورخ 4 حمل سال 1391 هجری شمسی مطابق 23 مارچ 2012 میلادی ساعت 2 بعد از ظهر تظاهرات گستردۀ افغانها و مسلمان های مقیم سویدن در مقابل سفارت آمریکا در شهر استهکلم به همکاری انجمن کلتوری افغانها در سویدن بخاطر تقبیح نمودن کشتار دسته جمعی اطفال معصوم، زنان، افغانهای بیگناه و سوزاندن کتاب مقدس مسلمانان توسط عساکر وحشی آمریکا به راه انداخته شد.

تظاهر کننده گان افغان که شامل همه اقشار کشور بوده با همراهی خارجی ها و مسلمانان شهر استهکلم عکسهای کودکان شهدای واقعه پنجوایی قندهار را در دست داشتند و با احساسات انسان دوستانه علیه امریکا و عساکر جنایت کاراش شعار میدادند.

در این تظاهرات علاوه از افغانهای با احساس، حضور خارجی ها این تظاهرات را پر رنگ تر ساخته بود. شعار های آمریکا مسئول این جنایات است، آمریکا افغانستان را ترک کند، امریکا تروریست جهانی است، آمریکا ازاطفال کشی دست بردارد وغیره را بگوش سفارت آمریکا رسانیدند. مظاهره با خطاب کوتاه از جوان افغان آقای مالک انصاری بزبان سویدنی و انگلیسی آغاز یافت و بعد به سخنرانی مسئول انجمن کلتوری افغانها محترم الحاج سلیم عابد و به تعقیب آن محترم دگروال محمدعالم عالمی و محترم حفیظ الدین و در آخر به دعای محترم شیخ حسن این تظاهرات به موفقیت پایان یافت.

قابل یادآوریست که این تظاهرات جنبه سیاسی نداشته تنها احساسات انسان دوستی تظاهرکننده گان را به نمایش میگذاشت و درغم و اندوه خانواده های متضرر خود را شریک میدانند.


انتقاد سنای افغانستان از اظهارات اخیر احمدی‌ نژاد


آقای احمدی نژاد خواستار خروج نیروهای ناتو از افغانستان شده بود

مجلس سنای افغانستان به اظهارات اخیر محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران در مورد خروج نیروهای ناتو از افغانستان واکنش نشان داده است.

آقای احمدی‌نژاد در نشستی با حضور روسای جمهوری افغانستان، پاکستان و تاجیکستان در شهر دوشنبه گفته بود که نیروهای ناتو باید از افغانستان خارج شوند و به مردم این کشور غرامت بپردازند.

او همچنین گفت که خروج نیروهای خارجی از افغانستان، زمینه را برای تامین استقلال این کشور فراهم خواهد کرد.


شماری از اعضای مجلس سنای افغانستان این اظهارات را "مداخله آشکار" در امور داخلی افغانستان توصیف کرده اند.

از جمله گروه پارلمانی "اصلاح و عدالت" با انتشار یک اعلامیه گفته است که این اظهارات "غیرمسئولانه" است.

اعضای مجلس سنا همچنین از حکومت افغانستان انتقاد کردند که در مقابل احمدی نژاد سکوت کرده و به سخنان او واکنشی نشان نداده است.

یکی از اعضای سنا در جلسه عمومی مجلس سنا گفت: "این بار اول نیست که چنین اظهاراتی را (مقامات ایران) مطرح می کنند. اما همیشه از سوی حکومت افغانستان در این رابطه سکوت شده است."

او گفت: "ما از وزارت خارجه می خواهیم تا اعتراض خود را در این رابطه به (ایران) ابراز کنند."

'ویرانی افغانستان'

در جلسه علنی مجلس سنای افغانستان تصمیم گرفته شد که هیات اداری مجلس در این رابطه یک اعلامیه رسمی منتشر کند و در آن از مقام های ایرانی بخواهند تا از ابراز نظر در مورد مسایل داخلی افغانستان خودداری کنند.

اعضای مجلس سنای افغانستان همچنین به اظهارات اخیر مسعود جزایری، معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح ایران نیز اعتراض کردند که خواستار "استفاده از زور" در برابر نیروهای ناتو از سوی افغانها شده بود.

آقای جزایری گفته بود: "گسترش راهپیمایی ها و تظاهرات ملت مسلمان افغانستان، تشکیل هسته های مقاومت و ضربه زدن به منافع آمریکا از جمله اقداماتی است که هم اینک می تواند علیه متجاوزین سازماندهی و اجرای آن در دستور کار قرار گیرد."

این سخنان آقای جزایری بار اول در رسانه های داخلی ایران چاپ شد و به دنبال آن در رسانه های داخلی افغانستان بازتاب گسترده ای داشت.

نثاراحمد حارث، از اعضای مجلس سنای افغانستان گفت که این اظهارات، تلاشی است برای بازگردندن افغانستان به سالهای جنگ داخلی.

آقای حارث در جلسه عمومی سنا گفت: "ایران و پاکستان از یاد برده اند که در سالهای جنگ در افغانستان، کشور ما را بی رحمانه هدف قرار دادند و ویران کردند؟"

او افزود: "حالا ایران می خواهد دوباره در افغانستان جنگ را دامن زده و از این کشور ویرانه بسازد."

اظهارات اخیر مقام های ایرانی در رسانه های افغانستان نیز بازتاب داشته است. برخی از روزنامه های کابل این اظهارات را محکوم کرده و از حکومت افغانستان انتقاد کردند که در این رابطه واکنشی نشان نداده است.
منبع ویب سایت بی بی سی


تظاهرات گستردۀ افغانها مقابل سفارت امریکا
امروز جمعه مورخ 4 حمل سال 1391 هجری شمسی مطابق 23 مارچ 2012 میلادی ساعت 2 بعد از ظهر تظاهرات گستردۀ افغانها و مسلمان های مقیم سویدن در مقابل سفارت آمریکا در شهر استهکلم به همکاری انجمن کلتوری افغانها در سویدن بخاطر تقبیح نمودن کشتار دسته جمعی اطفال معصوم، زنان، افغانهای بیگناه و سوزاندن کتاب مقدس مسلمانان توسط عساکر وحشی آمریکا به راه انداخته شد.

تظاهر کننده گان افغان که شامل همه اقشار کشور بوده با همراهی خارجی ها و مسلمانان شهر استهکلم عکسهای کودکان شهدای واقعه پنجوایی قندهار را در دست داشتند و با احساسات انسان دوستانه علیه امریکا و عساکر جنایت کاراش شعار میدادند.

در این تظاهرات علاوه از افغانهای با احساس، حضور خارجی ها این تظاهرات را پر رنگ تر ساخته بود. شعار های آمریکا مسئول این جنایات است، آمریکا افغانستان را ترک کند، امریکا تروریست جهانی است، آمریکا ازاطفال کشی دست بردارد وغیره را بگوش سفارت آمریکا رسانیدند. مظاهره با خطاب کوتاه از جوان افغان آقای مالک انصاری بزبان سویدنی و انگلیسی آغاز یافت و بعد به سخنرانی مسئول انجمن کلتوری افغانها محترم الحاج سلیم عابد و به تعقیب آن محترم دگروال محمدعالم عالمی و محترم حفیظ الدین و در آخر به دعای محترم شیخ حسن این تظاهرات به موفقیت پایان یافت.

قابل یادآوریست که این تظاهرات جنبه سیاسی نداشته تنها احساسات انسان دوستی تظاهرکننده گان را به نمایش میگذاشت و درغم و اندوه خانواده های متضرر خود را شریک میدانند.


انتقاد سنای افغانستان از اظهارات اخیر احمدی‌ نژاد


آقای احمدی نژاد خواستار خروج نیروهای ناتو از افغانستان شده بود

مجلس سنای افغانستان به اظهارات اخیر محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران در مورد خروج نیروهای ناتو از افغانستان واکنش نشان داده است.

آقای احمدی‌نژاد در نشستی با حضور روسای جمهوری افغانستان، پاکستان و تاجیکستان در شهر دوشنبه گفته بود که نیروهای ناتو باید از افغانستان خارج شوند و به مردم این کشور غرامت بپردازند.

او همچنین گفت که خروج نیروهای خارجی از افغانستان، زمینه را برای تامین استقلال این کشور فراهم خواهد کرد.


شماری از اعضای مجلس سنای افغانستان این اظهارات را "مداخله آشکار" در امور داخلی افغانستان توصیف کرده اند.

از جمله گروه پارلمانی "اصلاح و عدالت" با انتشار یک اعلامیه گفته است که این اظهارات "غیرمسئولانه" است.

اعضای مجلس سنا همچنین از حکومت افغانستان انتقاد کردند که در مقابل احمدی نژاد سکوت کرده و به سخنان او واکنشی نشان نداده است.

یکی از اعضای سنا در جلسه عمومی مجلس سنا گفت: "این بار اول نیست که چنین اظهاراتی را (مقامات ایران) مطرح می کنند. اما همیشه از سوی حکومت افغانستان در این رابطه سکوت شده است."

او گفت: "ما از وزارت خارجه می خواهیم تا اعتراض خود را در این رابطه به (ایران) ابراز کنند."

'ویرانی افغانستان'

در جلسه علنی مجلس سنای افغانستان تصمیم گرفته شد که هیات اداری مجلس در این رابطه یک اعلامیه رسمی منتشر کند و در آن از مقام های ایرانی بخواهند تا از ابراز نظر در مورد مسایل داخلی افغانستان خودداری کنند.

اعضای مجلس سنای افغانستان همچنین به اظهارات اخیر مسعود جزایری، معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح ایران نیز اعتراض کردند که خواستار "استفاده از زور" در برابر نیروهای ناتو از سوی افغانها شده بود.

آقای جزایری گفته بود: "گسترش راهپیمایی ها و تظاهرات ملت مسلمان افغانستان، تشکیل هسته های مقاومت و ضربه زدن به منافع آمریکا از جمله اقداماتی است که هم اینک می تواند علیه متجاوزین سازماندهی و اجرای آن در دستور کار قرار گیرد."

این سخنان آقای جزایری بار اول در رسانه های داخلی ایران چاپ شد و به دنبال آن در رسانه های داخلی افغانستان بازتاب گسترده ای داشت.

نثاراحمد حارث، از اعضای مجلس سنای افغانستان گفت که این اظهارات، تلاشی است برای بازگردندن افغانستان به سالهای جنگ داخلی.

آقای حارث در جلسه عمومی سنا گفت: "ایران و پاکستان از یاد برده اند که در سالهای جنگ در افغانستان، کشور ما را بی رحمانه هدف قرار دادند و ویران کردند؟"

او افزود: "حالا ایران می خواهد دوباره در افغانستان جنگ را دامن زده و از این کشور ویرانه بسازد."

اظهارات اخیر مقام های ایرانی در رسانه های افغانستان نیز بازتاب داشته است. برخی از روزنامه های کابل این اظهارات را محکوم کرده و از حکومت افغانستان انتقاد کردند که در این رابطه واکنشی نشان نداده است.
منبع ویب سایت بی بی سی


تظاهرات گستردۀ افغانها مقابل سفارت امریکا
امروز جمعه مورخ 4 حمل سال 1391 هجری شمسی مطابق 23 مارچ 2012 میلادی ساعت 2 بعد از ظهر تظاهرات گستردۀ افغانها و مسلمان های مقیم سویدن در مقابل سفارت آمریکا در شهر استهکلم به همکاری انجمن کلتوری افغانها در سویدن بخاطر تقبیح نمودن کشتار دسته جمعی اطفال معصوم، زنان، افغانهای بیگناه و سوزاندن کتاب مقدس مسلمانان توسط عساکر وحشی آمریکا به راه انداخته شد.

تظاهر کننده گان افغان که شامل همه اقشار کشور بوده با همراهی خارجی ها و مسلمانان شهر استهکلم عکسهای کودکان شهدای واقعه پنجوایی قندهار را در دست داشتند و با احساسات انسان دوستانه علیه امریکا و عساکر جنایت کاراش شعار میدادند.

در این تظاهرات علاوه از افغانهای با احساس، حضور خارجی ها این تظاهرات را پر رنگ تر ساخته بود. شعار های آمریکا مسئول این جنایات است، آمریکا افغانستان را ترک کند، امریکا تروریست جهانی است، آمریکا ازاطفال کشی دست بردارد وغیره را بگوش سفارت آمریکا رسانیدند. مظاهره با خطاب کوتاه از جوان افغان آقای مالک انصاری بزبان سویدنی و انگلیسی آغاز یافت و بعد به سخنرانی مسئول انجمن کلتوری افغانها محترم الحاج سلیم عابد و به تعقیب آن محترم دگروال محمدعالم عالمی و محترم حفیظ الدین و در آخر به دعای محترم شیخ حسن این تظاهرات به موفقیت پایان یافت.

قابل یادآوریست که این تظاهرات جنبه سیاسی نداشته تنها احساسات انسان دوستی تظاهرکننده گان را به نمایش میگذاشت و درغم و اندوه خانواده های متضرر خود را شریک میدانند.


انتقاد سنای افغانستان از اظهارات اخیر احمدی‌ نژاد


آقای احمدی نژاد خواستار خروج نیروهای ناتو از افغانستان شده بود

مجلس سنای افغانستان به اظهارات اخیر محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران در مورد خروج نیروهای ناتو از افغانستان واکنش نشان داده است.

آقای احمدی‌نژاد در نشستی با حضور روسای جمهوری افغانستان، پاکستان و تاجیکستان در شهر دوشنبه گفته بود که نیروهای ناتو باید از افغانستان خارج شوند و به مردم این کشور غرامت بپردازند.

او همچنین گفت که خروج نیروهای خارجی از افغانستان، زمینه را برای تامین استقلال این کشور فراهم خواهد کرد.


شماری از اعضای مجلس سنای افغانستان این اظهارات را "مداخله آشکار" در امور داخلی افغانستان توصیف کرده اند.

از جمله گروه پارلمانی "اصلاح و عدالت" با انتشار یک اعلامیه گفته است که این اظهارات "غیرمسئولانه" است.

اعضای مجلس سنا همچنین از حکومت افغانستان انتقاد کردند که در مقابل احمدی نژاد سکوت کرده و به سخنان او واکنشی نشان نداده است.

یکی از اعضای سنا در جلسه عمومی مجلس سنا گفت: "این بار اول نیست که چنین اظهاراتی را (مقامات ایران) مطرح می کنند. اما همیشه از سوی حکومت افغانستان در این رابطه سکوت شده است."

او گفت: "ما از وزارت خارجه می خواهیم تا اعتراض خود را در این رابطه به (ایران) ابراز کنند."

'ویرانی افغانستان'

در جلسه علنی مجلس سنای افغانستان تصمیم گرفته شد که هیات اداری مجلس در این رابطه یک اعلامیه رسمی منتشر کند و در آن از مقام های ایرانی بخواهند تا از ابراز نظر در مورد مسایل داخلی افغانستان خودداری کنند.

اعضای مجلس سنای افغانستان همچنین به اظهارات اخیر مسعود جزایری، معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح ایران نیز اعتراض کردند که خواستار "استفاده از زور" در برابر نیروهای ناتو از سوی افغانها شده بود.

آقای جزایری گفته بود: "گسترش راهپیمایی ها و تظاهرات ملت مسلمان افغانستان، تشکیل هسته های مقاومت و ضربه زدن به منافع آمریکا از جمله اقداماتی است که هم اینک می تواند علیه متجاوزین سازماندهی و اجرای آن در دستور کار قرار گیرد."

این سخنان آقای جزایری بار اول در رسانه های داخلی ایران چاپ شد و به دنبال آن در رسانه های داخلی افغانستان بازتاب گسترده ای داشت.

نثاراحمد حارث، از اعضای مجلس سنای افغانستان گفت که این اظهارات، تلاشی است برای بازگردندن افغانستان به سالهای جنگ داخلی.

آقای حارث در جلسه عمومی سنا گفت: "ایران و پاکستان از یاد برده اند که در سالهای جنگ در افغانستان، کشور ما را بی رحمانه هدف قرار دادند و ویران کردند؟"

او افزود: "حالا ایران می خواهد دوباره در افغانستان جنگ را دامن زده و از این کشور ویرانه بسازد."

اظهارات اخیر مقام های ایرانی در رسانه های افغانستان نیز بازتاب داشته است. برخی از روزنامه های کابل این اظهارات را محکوم کرده و از حکومت افغانستان انتقاد کردند که در این رابطه واکنشی نشان نداده است.
منبع ویب سایت بی بی سی


تظاهرات گستردۀ افغانها مقابل سفارت امریکا
امروز جمعه مورخ 4 حمل سال 1391 هجری شمسی مطابق 23 مارچ 2012 میلادی ساعت 2 بعد از ظهر تظاهرات گستردۀ افغانها و مسلمان های مقیم سویدن در مقابل سفارت آمریکا در شهر استهکلم به همکاری انجمن کلتوری افغانها در سویدن بخاطر تقبیح نمودن کشتار دسته جمعی اطفال معصوم، زنان، افغانهای بیگناه و سوزاندن کتاب مقدس مسلمانان توسط عساکر وحشی آمریکا به راه انداخته شد.

تظاهر کننده گان افغان که شامل همه اقشار کشور بوده با همراهی خارجی ها و مسلمانان شهر استهکلم عکسهای کودکان شهدای واقعه پنجوایی قندهار را در دست داشتند و با احساسات انسان دوستانه علیه امریکا و عساکر جنایت کاراش شعار میدادند.

در این تظاهرات علاوه از افغانهای با احساس، حضور خارجی ها این تظاهرات را پر رنگ تر ساخته بود. شعار های آمریکا مسئول این جنایات است، آمریکا افغانستان را ترک کند، امریکا تروریست جهانی است، آمریکا ازاطفال کشی دست بردارد وغیره را بگوش سفارت آمریکا رسانیدند. مظاهره با خطاب کوتاه از جوان افغان آقای مالک انصاری بزبان سویدنی و انگلیسی آغاز یافت و بعد به سخنرانی مسئول انجمن کلتوری افغانها محترم الحاج سلیم عابد و به تعقیب آن محترم دگروال محمدعالم عالمی و محترم حفیظ الدین و در آخر به دعای محترم شیخ حسن این تظاهرات به موفقیت پایان یافت.

قابل یادآوریست که این تظاهرات جنبه سیاسی نداشته تنها احساسات انسان دوستی تظاهرکننده گان را به نمایش میگذاشت و درغم و اندوه خانواده های متضرر خود را شریک میدانند.


انتقاد سنای افغانستان از اظهارات اخیر احمدی‌ نژاد


آقای احمدی نژاد خواستار خروج نیروهای ناتو از افغانستان شده بود

مجلس سنای افغانستان به اظهارات اخیر محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران در مورد خروج نیروهای ناتو از افغانستان واکنش نشان داده است.

آقای احمدی‌نژاد در نشستی با حضور روسای جمهوری افغانستان، پاکستان و تاجیکستان در شهر دوشنبه گفته بود که نیروهای ناتو باید از افغانستان خارج شوند و به مردم این کشور غرامت بپردازند.

او همچنین گفت که خروج نیروهای خارجی از افغانستان، زمینه را برای تامین استقلال این کشور فراهم خواهد کرد.


شماری از اعضای مجلس سنای افغانستان این اظهارات را "مداخله آشکار" در امور داخلی افغانستان توصیف کرده اند.

از جمله گروه پارلمانی "اصلاح و عدالت" با انتشار یک اعلامیه گفته است که این اظهارات "غیرمسئولانه" است.

اعضای مجلس سنا همچنین از حکومت افغانستان انتقاد کردند که در مقابل احمدی نژاد سکوت کرده و به سخنان او واکنشی نشان نداده است.

یکی از اعضای سنا در جلسه عمومی مجلس سنا گفت: "این بار اول نیست که چنین اظهاراتی را (مقامات ایران) مطرح می کنند. اما همیشه از سوی حکومت افغانستان در این رابطه سکوت شده است."

او گفت: "ما از وزارت خارجه می خواهیم تا اعتراض خود را در این رابطه به (ایران) ابراز کنند."

'ویرانی افغانستان'

در جلسه علنی مجلس سنای افغانستان تصمیم گرفته شد که هیات اداری مجلس در این رابطه یک اعلامیه رسمی منتشر کند و در آن از مقام های ایرانی بخواهند تا از ابراز نظر در مورد مسایل داخلی افغانستان خودداری کنند.

اعضای مجلس سنای افغانستان همچنین به اظهارات اخیر مسعود جزایری، معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح ایران نیز اعتراض کردند که خواستار "استفاده از زور" در برابر نیروهای ناتو از سوی افغانها شده بود.

آقای جزایری گفته بود: "گسترش راهپیمایی ها و تظاهرات ملت مسلمان افغانستان، تشکیل هسته های مقاومت و ضربه زدن به منافع آمریکا از جمله اقداماتی است که هم اینک می تواند علیه متجاوزین سازماندهی و اجرای آن در دستور کار قرار گیرد."

این سخنان آقای جزایری بار اول در رسانه های داخلی ایران چاپ شد و به دنبال آن در رسانه های داخلی افغانستان بازتاب گسترده ای داشت.

نثاراحمد حارث، از اعضای مجلس سنای افغانستان گفت که این اظهارات، تلاشی است برای بازگردندن افغانستان به سالهای جنگ داخلی.

آقای حارث در جلسه عمومی سنا گفت: "ایران و پاکستان از یاد برده اند که در سالهای جنگ در افغانستان، کشور ما را بی رحمانه هدف قرار دادند و ویران کردند؟"

او افزود: "حالا ایران می خواهد دوباره در افغانستان جنگ را دامن زده و از این کشور ویرانه بسازد."

اظهارات اخیر مقام های ایرانی در رسانه های افغانستان نیز بازتاب داشته است. برخی از روزنامه های کابل این اظهارات را محکوم کرده و از حکومت افغانستان انتقاد کردند که در این رابطه واکنشی نشان نداده است.
منبع ویب سایت بی بی سی


تظاهرات گستردۀ افغانها مقابل سفارت امریکا
امروز جمعه مورخ 4 حمل سال 1391 هجری شمسی مطابق 23 مارچ 2012 میلادی ساعت 2 بعد از ظهر تظاهرات گستردۀ افغانها و مسلمان های مقیم سویدن در مقابل سفارت آمریکا در شهر استهکلم به همکاری انجمن کلتوری افغانها در سویدن بخاطر تقبیح نمودن کشتار دسته جمعی اطفال معصوم، زنان، افغانهای بیگناه و سوزاندن کتاب مقدس مسلمانان توسط عساکر وحشی آمریکا به راه انداخته شد.

تظاهر کننده گان افغان که شامل همه اقشار کشور بوده با همراهی خارجی ها و مسلمانان شهر استهکلم عکسهای کودکان شهدای واقعه پنجوایی قندهار را در دست داشتند و با احساسات انسان دوستانه علیه امریکا و عساکر جنایت کاراش شعار میدادند.

در این تظاهرات علاوه از افغانهای با احساس، حضور خارجی ها این تظاهرات را پر رنگ تر ساخته بود. شعار های آمریکا مسئول این جنایات است، آمریکا افغانستان را ترک کند، امریکا تروریست جهانی است، آمریکا ازاطفال کشی دست بردارد وغیره را بگوش سفارت آمریکا رسانیدند. مظاهره با خطاب کوتاه از جوان افغان آقای مالک انصاری بزبان سویدنی و انگلیسی آغاز یافت و بعد به سخنرانی مسئول انجمن کلتوری افغانها محترم الحاج سلیم عابد و به تعقیب آن محترم دگروال محمدعالم عالمی و محترم حفیظ الدین و در آخر به دعای محترم شیخ حسن این تظاهرات به موفقیت پایان یافت.

قابل یادآوریست که این تظاهرات جنبه سیاسی نداشته تنها احساسات انسان دوستی تظاهرکننده گان را به نمایش میگذاشت و درغم و اندوه خانواده های متضرر خود را شریک میدانند.


انتقاد سنای افغانستان از اظهارات اخیر احمدی‌ نژاد


آقای احمدی نژاد خواستار خروج نیروهای ناتو از افغانستان شده بود

مجلس سنای افغانستان به اظهارات اخیر محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران در مورد خروج نیروهای ناتو از افغانستان واکنش نشان داده است.

آقای احمدی‌نژاد در نشستی با حضور روسای جمهوری افغانستان، پاکستان و تاجیکستان در شهر دوشنبه گفته بود که نیروهای ناتو باید از افغانستان خارج شوند و به مردم این کشور غرامت بپردازند.

او همچنین گفت که خروج نیروهای خارجی از افغانستان، زمینه را برای تامین استقلال این کشور فراهم خواهد کرد.


شماری از اعضای مجلس سنای افغانستان این اظهارات را "مداخله آشکار" در امور داخلی افغانستان توصیف کرده اند.

از جمله گروه پارلمانی "اصلاح و عدالت" با انتشار یک اعلامیه گفته است که این اظهارات "غیرمسئولانه" است.

اعضای مجلس سنا همچنین از حکومت افغانستان انتقاد کردند که در مقابل احمدی نژاد سکوت کرده و به سخنان او واکنشی نشان نداده است.

یکی از اعضای سنا در جلسه عمومی مجلس سنا گفت: "این بار اول نیست که چنین اظهاراتی را (مقامات ایران) مطرح می کنند. اما همیشه از سوی حکومت افغانستان در این رابطه سکوت شده است."

او گفت: "ما از وزارت خارجه می خواهیم تا اعتراض خود را در این رابطه به (ایران) ابراز کنند."

'ویرانی افغانستان'

در جلسه علنی مجلس سنای افغانستان تصمیم گرفته شد که هیات اداری مجلس در این رابطه یک اعلامیه رسمی منتشر کند و در آن از مقام های ایرانی بخواهند تا از ابراز نظر در مورد مسایل داخلی افغانستان خودداری کنند.

اعضای مجلس سنای افغانستان همچنین به اظهارات اخیر مسعود جزایری، معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح ایران نیز اعتراض کردند که خواستار "استفاده از زور" در برابر نیروهای ناتو از سوی افغانها شده بود.

آقای جزایری گفته بود: "گسترش راهپیمایی ها و تظاهرات ملت مسلمان افغانستان، تشکیل هسته های مقاومت و ضربه زدن به منافع آمریکا از جمله اقداماتی است که هم اینک می تواند علیه متجاوزین سازماندهی و اجرای آن در دستور کار قرار گیرد."

این سخنان آقای جزایری بار اول در رسانه های داخلی ایران چاپ شد و به دنبال آن در رسانه های داخلی افغانستان بازتاب گسترده ای داشت.

نثاراحمد حارث، از اعضای مجلس سنای افغانستان گفت که این اظهارات، تلاشی است برای بازگردندن افغانستان به سالهای جنگ داخلی.

آقای حارث در جلسه عمومی سنا گفت: "ایران و پاکستان از یاد برده اند که در سالهای جنگ در افغانستان، کشور ما را بی رحمانه هدف قرار دادند و ویران کردند؟"

او افزود: "حالا ایران می خواهد دوباره در افغانستان جنگ را دامن زده و از این کشور ویرانه بسازد."

اظهارات اخیر مقام های ایرانی در رسانه های افغانستان نیز بازتاب داشته است. برخی از روزنامه های کابل این اظهارات را محکوم کرده و از حکومت افغانستان انتقاد کردند که در این رابطه واکنشی نشان نداده است.
منبع ویب سایت بی بی سی


تظاهرات گستردۀ افغانها مقابل سفارت امریکا
امروز جمعه مورخ 4 حمل سال 1391 هجری شمسی مطابق 23 مارچ 2012 میلادی ساعت 2 بعد از ظهر تظاهرات گستردۀ افغانها و مسلمان های مقیم سویدن در مقابل سفارت آمریکا در شهر استهکلم به همکاری انجمن کلتوری افغانها در سویدن بخاطر تقبیح نمودن کشتار دسته جمعی اطفال معصوم، زنان، افغانهای بیگناه و سوزاندن کتاب مقدس مسلمانان توسط عساکر وحشی آمریکا به راه انداخته شد.

تظاهر کننده گان افغان که شامل همه اقشار کشور بوده با همراهی خارجی ها و مسلمانان شهر استهکلم عکسهای کودکان شهدای واقعه پنجوایی قندهار را در دست داشتند و با احساسات انسان دوستانه علیه امریکا و عساکر جنایت کاراش شعار میدادند.

در این تظاهرات علاوه از افغانهای با احساس، حضور خارجی ها این تظاهرات را پر رنگ تر ساخته بود. شعار های آمریکا مسئول این جنایات است، آمریکا افغانستان را ترک کند، امریکا تروریست جهانی است، آمریکا ازاطفال کشی دست بردارد وغیره را بگوش سفارت آمریکا رسانیدند. مظاهره با خطاب کوتاه از جوان افغان آقای مالک انصاری بزبان سویدنی و انگلیسی آغاز یافت و بعد به سخنرانی مسئول انجمن کلتوری افغانها محترم الحاج سلیم عابد و به تعقیب آن محترم دگروال محمدعالم عالمی و محترم حفیظ الدین و در آخر به دعای محترم شیخ حسن این تظاهرات به موفقیت پایان یافت.

قابل یادآوریست که این تظاهرات جنبه سیاسی نداشته تنها احساسات انسان دوستی تظاهرکننده گان را به نمایش میگذاشت و درغم و اندوه خانواده های متضرر خود را شریک میدانند.


انتقاد سنای افغانستان از اظهارات اخیر احمدی‌ نژاد


آقای احمدی نژاد خواستار خروج نیروهای ناتو از افغانستان شده بود

مجلس سنای افغانستان به اظهارات اخیر محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران در مورد خروج نیروهای ناتو از افغانستان واکنش نشان داده است.

آقای احمدی‌نژاد در نشستی با حضور روسای جمهوری افغانستان، پاکستان و تاجیکستان در شهر دوشنبه گفته بود که نیروهای ناتو باید از افغانستان خارج شوند و به مردم این کشور غرامت بپردازند.

او همچنین گفت که خروج نیروهای خارجی از افغانستان، زمینه را برای تامین استقلال این کشور فراهم خواهد کرد.


شماری از اعضای مجلس سنای افغانستان این اظهارات را "مداخله آشکار" در امور داخلی افغانستان توصیف کرده اند.

از جمله گروه پارلمانی "اصلاح و عدالت" با انتشار یک اعلامیه گفته است که این اظهارات "غیرمسئولانه" است.

اعضای مجلس سنا همچنین از حکومت افغانستان انتقاد کردند که در مقابل احمدی نژاد سکوت کرده و به سخنان او واکنشی نشان نداده است.

یکی از اعضای سنا در جلسه عمومی مجلس سنا گفت: "این بار اول نیست که چنین اظهاراتی را (مقامات ایران) مطرح می کنند. اما همیشه از سوی حکومت افغانستان در این رابطه سکوت شده است."

او گفت: "ما از وزارت خارجه می خواهیم تا اعتراض خود را در این رابطه به (ایران) ابراز کنند."

'ویرانی افغانستان'

در جلسه علنی مجلس سنای افغانستان تصمیم گرفته شد که هیات اداری مجلس در این رابطه یک اعلامیه رسمی منتشر کند و در آن از مقام های ایرانی بخواهند تا از ابراز نظر در مورد مسایل داخلی افغانستان خودداری کنند.

اعضای مجلس سنای افغانستان همچنین به اظهارات اخیر مسعود جزایری، معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح ایران نیز اعتراض کردند که خواستار "استفاده از زور" در برابر نیروهای ناتو از سوی افغانها شده بود.

آقای جزایری گفته بود: "گسترش راهپیمایی ها و تظاهرات ملت مسلمان افغانستان، تشکیل هسته های مقاومت و ضربه زدن به منافع آمریکا از جمله اقداماتی است که هم اینک می تواند علیه متجاوزین سازماندهی و اجرای آن در دستور کار قرار گیرد."

این سخنان آقای جزایری بار اول در رسانه های داخلی ایران چاپ شد و به دنبال آن در رسانه های داخلی افغانستان بازتاب گسترده ای داشت.

نثاراحمد حارث، از اعضای مجلس سنای افغانستان گفت که این اظهارات، تلاشی است برای بازگردندن افغانستان به سالهای جنگ داخلی.

آقای حارث در جلسه عمومی سنا گفت: "ایران و پاکستان از یاد برده اند که در سالهای جنگ در افغانستان، کشور ما را بی رحمانه هدف قرار دادند و ویران کردند؟"

او افزود: "حالا ایران می خواهد دوباره در افغانستان جنگ را دامن زده و از این کشور ویرانه بسازد."

اظهارات اخیر مقام های ایرانی در رسانه های افغانستان نیز بازتاب داشته است. برخی از روزنامه های کابل این اظهارات را محکوم کرده و از حکومت افغانستان انتقاد کردند که در این رابطه واکنشی نشان نداده است.
منبع ویب سایت بی بی سی


تظاهرات گستردۀ افغانها مقابل سفارت امریکا
امروز جمعه مورخ 4 حمل سال 1391 هجری شمسی مطابق 23 مارچ 2012 میلادی ساعت 2 بعد از ظهر تظاهرات گستردۀ افغانها و مسلمان های مقیم سویدن در مقابل سفارت آمریکا در شهر استهکلم به همکاری انجمن کلتوری افغانها در سویدن بخاطر تقبیح نمودن کشتار دسته جمعی اطفال معصوم، زنان، افغانهای بیگناه و سوزاندن کتاب مقدس مسلمانان توسط عساکر وحشی آمریکا به راه انداخته شد.

تظاهر کننده گان افغان که شامل همه اقشار کشور بوده با همراهی خارجی ها و مسلمانان شهر استهکلم عکسهای کودکان شهدای واقعه پنجوایی قندهار را در دست داشتند و با احساسات انسان دوستانه علیه امریکا و عساکر جنایت کاراش شعار میدادند.

در این تظاهرات علاوه از افغانهای با احساس، حضور خارجی ها این تظاهرات را پر رنگ تر ساخته بود. شعار های آمریکا مسئول این جنایات است، آمریکا افغانستان را ترک کند، امریکا تروریست جهانی است، آمریکا ازاطفال کشی دست بردارد وغیره را بگوش سفارت آمریکا رسانیدند. مظاهره با خطاب کوتاه از جوان افغان آقای مالک انصاری بزبان سویدنی و انگلیسی آغاز یافت و بعد به سخنرانی مسئول انجمن کلتوری افغانها محترم الحاج سلیم عابد و به تعقیب آن محترم دگروال محمدعالم عالمی و محترم حفیظ الدین و در آخر به دعای محترم شیخ حسن این تظاهرات به موفقیت پایان یافت.

قابل یادآوریست که این تظاهرات جنبه سیاسی نداشته تنها احساسات انسان دوستی تظاهرکننده گان را به نمایش میگذاشت و درغم و اندوه خانواده های متضرر خود را شریک میدانند.


انتقاد سنای افغانستان از اظهارات اخیر احمدی‌ نژاد


آقای احمدی نژاد خواستار خروج نیروهای ناتو از افغانستان شده بود

مجلس سنای افغانستان به اظهارات اخیر محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران در مورد خروج نیروهای ناتو از افغانستان واکنش نشان داده است.

آقای احمدی‌نژاد در نشستی با حضور روسای جمهوری افغانستان، پاکستان و تاجیکستان در شهر دوشنبه گفته بود که نیروهای ناتو باید از افغانستان خارج شوند و به مردم این کشور غرامت بپردازند.

او همچنین گفت که خروج نیروهای خارجی از افغانستان، زمینه را برای تامین استقلال این کشور فراهم خواهد کرد.


شماری از اعضای مجلس سنای افغانستان این اظهارات را "مداخله آشکار" در امور داخلی افغانستان توصیف کرده اند.

از جمله گروه پارلمانی "اصلاح و عدالت" با انتشار یک اعلامیه گفته است که این اظهارات "غیرمسئولانه" است.

اعضای مجلس سنا همچنین از حکومت افغانستان انتقاد کردند که در مقابل احمدی نژاد سکوت کرده و به سخنان او واکنشی نشان نداده است.

یکی از اعضای سنا در جلسه عمومی مجلس سنا گفت: "این بار اول نیست که چنین اظهاراتی را (مقامات ایران) مطرح می کنند. اما همیشه از سوی حکومت افغانستان در این رابطه سکوت شده است."

او گفت: "ما از وزارت خارجه می خواهیم تا اعتراض خود را در این رابطه به (ایران) ابراز کنند."

'ویرانی افغانستان'

در جلسه علنی مجلس سنای افغانستان تصمیم گرفته شد که هیات اداری مجلس در این رابطه یک اعلامیه رسمی منتشر کند و در آن از مقام های ایرانی بخواهند تا از ابراز نظر در مورد مسایل داخلی افغانستان خودداری کنند.

اعضای مجلس سنای افغانستان همچنین به اظهارات اخیر مسعود جزایری، معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح ایران نیز اعتراض کردند که خواستار "استفاده از زور" در برابر نیروهای ناتو از سوی افغانها شده بود.

آقای جزایری گفته بود: "گسترش راهپیمایی ها و تظاهرات ملت مسلمان افغانستان، تشکیل هسته های مقاومت و ضربه زدن به منافع آمریکا از جمله اقداماتی است که هم اینک می تواند علیه متجاوزین سازماندهی و اجرای آن در دستور کار قرار گیرد."

این سخنان آقای جزایری بار اول در رسانه های داخلی ایران چاپ شد و به دنبال آن در رسانه های داخلی افغانستان بازتاب گسترده ای داشت.

نثاراحمد حارث، از اعضای مجلس سنای افغانستان گفت که این اظهارات، تلاشی است برای بازگردندن افغانستان به سالهای جنگ داخلی.

آقای حارث در جلسه عمومی سنا گفت: "ایران و پاکستان از یاد برده اند که در سالهای جنگ در افغانستان، کشور ما را بی رحمانه هدف قرار دادند و ویران کردند؟"

او افزود: "حالا ایران می خواهد دوباره در افغانستان جنگ را دامن زده و از این کشور ویرانه بسازد."

اظهارات اخیر مقام های ایرانی در رسانه های افغانستان نیز بازتاب داشته است. برخی از روزنامه های کابل این اظهارات را محکوم کرده و از حکومت افغانستان انتقاد کردند که در این رابطه واکنشی نشان نداده است.
منبع ویب سایت بی بی سی


تظاهرات گستردۀ افغانها مقابل سفارت امریکا
امروز جمعه مورخ 4 حمل سال 1391 هجری شمسی مطابق 23 مارچ 2012 میلادی ساعت 2 بعد از ظهر تظاهرات گستردۀ افغانها و مسلمان های مقیم سویدن در مقابل سفارت آمریکا در شهر استهکلم به همکاری انجمن کلتوری افغانها در سویدن بخاطر تقبیح نمودن کشتار دسته جمعی اطفال معصوم، زنان، افغانهای بیگناه و سوزاندن کتاب مقدس مسلمانان توسط عساکر وحشی آمریکا به راه انداخته شد.

تظاهر کننده گان افغان که شامل همه اقشار کشور بوده با همراهی خارجی ها و مسلمانان شهر استهکلم عکسهای کودکان شهدای واقعه پنجوایی قندهار را در دست داشتند و با احساسات انسان دوستانه علیه امریکا و عساکر جنایت کاراش شعار میدادند.

در این تظاهرات علاوه از افغانهای با احساس، حضور خارجی ها این تظاهرات را پر رنگ تر ساخته بود. شعار های آمریکا مسئول این جنایات است، آمریکا افغانستان را ترک کند، امریکا تروریست جهانی است، آمریکا ازاطفال کشی دست بردارد وغیره را بگوش سفارت آمریکا رسانیدند. مظاهره با خطاب کوتاه از جوان افغان آقای مالک انصاری بزبان سویدنی و انگلیسی آغاز یافت و بعد به سخنرانی مسئول انجمن کلتوری افغانها محترم الحاج سلیم عابد و به تعقیب آن محترم دگروال محمدعالم عالمی و محترم حفیظ الدین و در آخر به دعای محترم شیخ حسن این تظاهرات به موفقیت پایان یافت.

قابل یادآوریست که این تظاهرات جنبه سیاسی نداشته تنها احساسات انسان دوستی تظاهرکننده گان را به نمایش میگذاشت و درغم و اندوه خانواده های متضرر خود را شریک میدانند.


انتقاد سنای افغانستان از اظهارات اخیر احمدی‌ نژاد


آقای احمدی نژاد خواستار خروج نیروهای ناتو از افغانستان شده بود

مجلس سنای افغانستان به اظهارات اخیر محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران در مورد خروج نیروهای ناتو از افغانستان واکنش نشان داده است.

آقای احمدی‌نژاد در نشستی با حضور روسای جمهوری افغانستان، پاکستان و تاجیکستان در شهر دوشنبه گفته بود که نیروهای ناتو باید از افغانستان خارج شوند و به مردم این کشور غرامت بپردازند.

او همچنین گفت که خروج نیروهای خارجی از افغانستان، زمینه را برای تامین استقلال این کشور فراهم خواهد کرد.


شماری از اعضای مجلس سنای افغانستان این اظهارات را "مداخله آشکار" در امور داخلی افغانستان توصیف کرده اند.

از جمله گروه پارلمانی "اصلاح و عدالت" با انتشار یک اعلامیه گفته است که این اظهارات "غیرمسئولانه" است.

اعضای مجلس سنا همچنین از حکومت افغانستان انتقاد کردند که در مقابل احمدی نژاد سکوت کرده و به سخنان او واکنشی نشان نداده است.

یکی از اعضای سنا در جلسه عمومی مجلس سنا گفت: "این بار اول نیست که چنین اظهاراتی را (مقامات ایران) مطرح می کنند. اما همیشه از سوی حکومت افغانستان در این رابطه سکوت شده است."

او گفت: "ما از وزارت خارجه می خواهیم تا اعتراض خود را در این رابطه به (ایران) ابراز کنند."

'ویرانی افغانستان'

در جلسه علنی مجلس سنای افغانستان تصمیم گرفته شد که هیات اداری مجلس در این رابطه یک اعلامیه رسمی منتشر کند و در آن از مقام های ایرانی بخواهند تا از ابراز نظر در مورد مسایل داخلی افغانستان خودداری کنند.

اعضای مجلس سنای افغانستان همچنین به اظهارات اخیر مسعود جزایری، معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح ایران نیز اعتراض کردند که خواستار "استفاده از زور" در برابر نیروهای ناتو از سوی افغانها شده بود.

آقای جزایری گفته بود: "گسترش راهپیمایی ها و تظاهرات ملت مسلمان افغانستان، تشکیل هسته های مقاومت و ضربه زدن به منافع آمریکا از جمله اقداماتی است که هم اینک می تواند علیه متجاوزین سازماندهی و اجرای آن در دستور کار قرار گیرد."

این سخنان آقای جزایری بار اول در رسانه های داخلی ایران چاپ شد و به دنبال آن در رسانه های داخلی افغانستان بازتاب گسترده ای داشت.

نثاراحمد حارث، از اعضای مجلس سنای افغانستان گفت که این اظهارات، تلاشی است برای بازگردندن افغانستان به سالهای جنگ داخلی.

آقای حارث در جلسه عمومی سنا گفت: "ایران و پاکستان از یاد برده اند که در سالهای جنگ در افغانستان، کشور ما را بی رحمانه هدف قرار دادند و ویران کردند؟"

او افزود: "حالا ایران می خواهد دوباره در افغانستان جنگ را دامن زده و از این کشور ویرانه بسازد."

اظهارات اخیر مقام های ایرانی در رسانه های افغانستان نیز بازتاب داشته است. برخی از روزنامه های کابل این اظهارات را محکوم کرده و از حکومت افغانستان انتقاد کردند که در این رابطه واکنشی نشان نداده است.
منبع ویب سایت بی بی سی


تظاهرات گستردۀ افغانها مقابل سفارت امریکا
امروز جمعه مورخ 4 حمل سال 1391 هجری شمسی مطابق 23 مارچ 2012 میلادی ساعت 2 بعد از ظهر تظاهرات گستردۀ افغانها و مسلمان های مقیم سویدن در مقابل سفارت آمریکا در شهر استهکلم به همکاری انجمن کلتوری افغانها در سویدن بخاطر تقبیح نمودن کشتار دسته جمعی اطفال معصوم، زنان، افغانهای بیگناه و سوزاندن کتاب مقدس مسلمانان توسط عساکر وحشی آمریکا به راه انداخته شد.

تظاهر کننده گان افغان که شامل همه اقشار کشور بوده با همراهی خارجی ها و مسلمانان شهر استهکلم عکسهای کودکان شهدای واقعه پنجوایی قندهار را در دست داشتند و با احساسات انسان دوستانه علیه امریکا و عساکر جنایت کاراش شعار میدادند.

در این تظاهرات علاوه از افغانهای با احساس، حضور خارجی ها این تظاهرات را پر رنگ تر ساخته بود. شعار های آمریکا مسئول این جنایات است، آمریکا افغانستان را ترک کند، امریکا تروریست جهانی است، آمریکا ازاطفال کشی دست بردارد وغیره را بگوش سفارت آمریکا رسانیدند. مظاهره با خطاب کوتاه از جوان افغان آقای مالک انصاری بزبان سویدنی و انگلیسی آغاز یافت و بعد به سخنرانی مسئول انجمن کلتوری افغانها محترم الحاج سلیم عابد و به تعقیب آن محترم دگروال محمدعالم عالمی و محترم حفیظ الدین و در آخر به دعای محترم شیخ حسن این تظاهرات به موفقیت پایان یافت.

قابل یادآوریست که این تظاهرات جنبه سیاسی نداشته تنها احساسات انسان دوستی تظاهرکننده گان را به نمایش میگذاشت و درغم و اندوه خانواده های متضرر خود را شریک میدانند.


انتقاد سنای افغانستان از اظهارات اخیر احمدی‌ نژاد


آقای احمدی نژاد خواستار خروج نیروهای ناتو از افغانستان شده بود

مجلس سنای افغانستان به اظهارات اخیر محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران در مورد خروج نیروهای ناتو از افغانستان واکنش نشان داده است.

آقای احمدی‌نژاد در نشستی با حضور روسای جمهوری افغانستان، پاکستان و تاجیکستان در شهر دوشنبه گفته بود که نیروهای ناتو باید از افغانستان خارج شوند و به مردم این کشور غرامت بپردازند.

او همچنین گفت که خروج نیروهای خارجی از افغانستان، زمینه را برای تامین استقلال این کشور فراهم خواهد کرد.


شماری از اعضای مجلس سنای افغانستان این اظهارات را "مداخله آشکار" در امور داخلی افغانستان توصیف کرده اند.

از جمله گروه پارلمانی "اصلاح و عدالت" با انتشار یک اعلامیه گفته است که این اظهارات "غیرمسئولانه" است.

اعضای مجلس سنا همچنین از حکومت افغانستان انتقاد کردند که در مقابل احمدی نژاد سکوت کرده و به سخنان او واکنشی نشان نداده است.

یکی از اعضای سنا در جلسه عمومی مجلس سنا گفت: "این بار اول نیست که چنین اظهاراتی را (مقامات ایران) مطرح می کنند. اما همیشه از سوی حکومت افغانستان در این رابطه سکوت شده است."

او گفت: "ما از وزارت خارجه می خواهیم تا اعتراض خود را در این رابطه به (ایران) ابراز کنند."

'ویرانی افغانستان'

در جلسه علنی مجلس سنای افغانستان تصمیم گرفته شد که هیات اداری مجلس در این رابطه یک اعلامیه رسمی منتشر کند و در آن از مقام های ایرانی بخواهند تا از ابراز نظر در مورد مسایل داخلی افغانستان خودداری کنند.

اعضای مجلس سنای افغانستان همچنین به اظهارات اخیر مسعود جزایری، معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح ایران نیز اعتراض کردند که خواستار "استفاده از زور" در برابر نیروهای ناتو از سوی افغانها شده بود.

آقای جزایری گفته بود: "گسترش راهپیمایی ها و تظاهرات ملت مسلمان افغانستان، تشکیل هسته های مقاومت و ضربه زدن به منافع آمریکا از جمله اقداماتی است که هم اینک می تواند علیه متجاوزین سازماندهی و اجرای آن در دستور کار قرار گیرد."

این سخنان آقای جزایری بار اول در رسانه های داخلی ایران چاپ شد و به دنبال آن در رسانه های داخلی افغانستان بازتاب گسترده ای داشت.

نثاراحمد حارث، از اعضای مجلس سنای افغانستان گفت که این اظهارات، تلاشی است برای بازگردندن افغانستان به سالهای جنگ داخلی.

آقای حارث در جلسه عمومی سنا گفت: "ایران و پاکستان از یاد برده اند که در سالهای جنگ در افغانستان، کشور ما را بی رحمانه هدف قرار دادند و ویران کردند؟"

او افزود: "حالا ایران می خواهد دوباره در افغانستان جنگ را دامن زده و از این کشور ویرانه بسازد."

اظهارات اخیر مقام های ایرانی در رسانه های افغانستان نیز بازتاب داشته است. برخی از روزنامه های کابل این اظهارات را محکوم کرده و از حکومت افغانستان انتقاد کردند که در این رابطه واکنشی نشان نداده است.
منبع ویب سایت بی بی سی


تظاهرات گستردۀ افغانها مقابل سفارت امریکا
امروز جمعه مورخ 4 حمل سال 1391 هجری شمسی مطابق 23 مارچ 2012 میلادی ساعت 2 بعد از ظهر تظاهرات گستردۀ افغانها و مسلمان های مقیم سویدن در مقابل سفارت آمریکا در شهر استهکلم به همکاری انجمن کلتوری افغانها در سویدن بخاطر تقبیح نمودن کشتار دسته جمعی اطفال معصوم، زنان، افغانهای بیگناه و سوزاندن کتاب مقدس مسلمانان توسط عساکر وحشی آمریکا به راه انداخته شد.

تظاهر کننده گان افغان که شامل همه اقشار کشور بوده با همراهی خارجی ها و مسلمانان شهر استهکلم عکسهای کودکان شهدای واقعه پنجوایی قندهار را در دست داشتند و با احساسات انسان دوستانه علیه امریکا و عساکر جنایت کاراش شعار میدادند.

در این تظاهرات علاوه از افغانهای با احساس، حضور خارجی ها این تظاهرات را پر رنگ تر ساخته بود. شعار های آمریکا مسئول این جنایات است، آمریکا افغانستان را ترک کند، امریکا تروریست جهانی است، آمریکا ازاطفال کشی دست بردارد وغیره را بگوش سفارت آمریکا رسانیدند. مظاهره با خطاب کوتاه از جوان افغان آقای مالک انصاری بزبان سویدنی و انگلیسی آغاز یافت و بعد به سخنرانی مسئول انجمن کلتوری افغانها محترم الحاج سلیم عابد و به تعقیب آن محترم دگروال محمدعالم عالمی و محترم حفیظ الدین و در آخر به دعای محترم شیخ حسن این تظاهرات به موفقیت پایان یافت.

قابل یادآوریست که این تظاهرات جنبه سیاسی نداشته تنها احساسات انسان دوستی تظاهرکننده گان را به نمایش میگذاشت و درغم و اندوه خانواده های متضرر خود را شریک میدانند.


انتقاد سنای افغانستان از اظهارات اخیر احمدی‌ نژاد


آقای احمدی نژاد خواستار خروج نیروهای ناتو از افغانستان شده بود

مجلس سنای افغانستان به اظهارات اخیر محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران در مورد خروج نیروهای ناتو از افغانستان واکنش نشان داده است.

آقای احمدی‌نژاد در نشستی با حضور روسای جمهوری افغانستان، پاکستان و تاجیکستان در شهر دوشنبه گفته بود که نیروهای ناتو باید از افغانستان خارج شوند و به مردم این کشور غرامت بپردازند.

او همچنین گفت که خروج نیروهای خارجی از افغانستان، زمینه را برای تامین استقلال این کشور فراهم خواهد کرد.


شماری از اعضای مجلس سنای افغانستان این اظهارات را "مداخله آشکار" در امور داخلی افغانستان توصیف کرده اند.

از جمله گروه پارلمانی "اصلاح و عدالت" با انتشار یک اعلامیه گفته است که این اظهارات "غیرمسئولانه" است.

اعضای مجلس سنا همچنین از حکومت افغانستان انتقاد کردند که در مقابل احمدی نژاد سکوت کرده و به سخنان او واکنشی نشان نداده است.

یکی از اعضای سنا در جلسه عمومی مجلس سنا گفت: "این بار اول نیست که چنین اظهاراتی را (مقامات ایران) مطرح می کنند. اما همیشه از سوی حکومت افغانستان در این رابطه سکوت شده است."

او گفت: "ما از وزارت خارجه می خواهیم تا اعتراض خود را در این رابطه به (ایران) ابراز کنند."

'ویرانی افغانستان'

در جلسه علنی مجلس سنای افغانستان تصمیم گرفته شد که هیات اداری مجلس در این رابطه یک اعلامیه رسمی منتشر کند و در آن از مقام های ایرانی بخواهند تا از ابراز نظر در مورد مسایل داخلی افغانستان خودداری کنند.

اعضای مجلس سنای افغانستان همچنین به اظهارات اخیر مسعود جزایری، معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح ایران نیز اعتراض کردند که خواستار "استفاده از زور" در برابر نیروهای ناتو از سوی افغانها شده بود.

آقای جزایری گفته بود: "گسترش راهپیمایی ها و تظاهرات ملت مسلمان افغانستان، تشکیل هسته های مقاومت و ضربه زدن به منافع آمریکا از جمله اقداماتی است که هم اینک می تواند علیه متجاوزین سازماندهی و اجرای آن در دستور کار قرار گیرد."

این سخنان آقای جزایری بار اول در رسانه های داخلی ایران چاپ شد و به دنبال آن در رسانه های داخلی افغانستان بازتاب گسترده ای داشت.

نثاراحمد حارث، از اعضای مجلس سنای افغانستان گفت که این اظهارات، تلاشی است برای بازگردندن افغانستان به سالهای جنگ داخلی.

آقای حارث در جلسه عمومی سنا گفت: "ایران و پاکستان از یاد برده اند که در سالهای جنگ در افغانستان، کشور ما را بی رحمانه هدف قرار دادند و ویران کردند؟"

او افزود: "حالا ایران می خواهد دوباره در افغانستان جنگ را دامن زده و از این کشور ویرانه بسازد."

اظهارات اخیر مقام های ایرانی در رسانه های افغانستان نیز بازتاب داشته است. برخی از روزنامه های کابل این اظهارات را محکوم کرده و از حکومت افغانستان انتقاد کردند که در این رابطه واکنشی نشان نداده است.
منبع ویب سایت بی بی سی


تظاهرات گستردۀ افغانها مقابل سفارت امریکا
امروز جمعه مورخ 4 حمل سال 1391 هجری شمسی مطابق 23 مارچ 2012 میلادی ساعت 2 بعد از ظهر تظاهرات گستردۀ افغانها و مسلمان های مقیم سویدن در مقابل سفارت آمریکا در شهر استهکلم به همکاری انجمن کلتوری افغانها در سویدن بخاطر تقبیح نمودن کشتار دسته جمعی اطفال معصوم، زنان، افغانهای بیگناه و سوزاندن کتاب مقدس مسلمانان توسط عساکر وحشی آمریکا به راه انداخته شد.

تظاهر کننده گان افغان که شامل همه اقشار کشور بوده با همراهی خارجی ها و مسلمانان شهر استهکلم عکسهای کودکان شهدای واقعه پنجوایی قندهار را در دست داشتند و با احساسات انسان دوستانه علیه امریکا و عساکر جنایت کاراش شعار میدادند.

در این تظاهرات علاوه از افغانهای با احساس، حضور خارجی ها این تظاهرات را پر رنگ تر ساخته بود. شعار های آمریکا مسئول این جنایات است، آمریکا افغانستان را ترک کند، امریکا تروریست جهانی است، آمریکا ازاطفال کشی دست بردارد وغیره را بگوش سفارت آمریکا رسانیدند. مظاهره با خطاب کوتاه از جوان افغان آقای مالک انصاری بزبان سویدنی و انگلیسی آغاز یافت و بعد به سخنرانی مسئول انجمن کلتوری افغانها محترم الحاج سلیم عابد و به تعقیب آن محترم دگروال محمدعالم عالمی و محترم حفیظ الدین و در آخر به دعای محترم شیخ حسن این تظاهرات به موفقیت پایان یافت.

قابل یادآوریست که این تظاهرات جنبه سیاسی نداشته تنها احساسات انسان دوستی تظاهرکننده گان را به نمایش میگذاشت و درغم و اندوه خانواده های متضرر خود را شریک میدانند.


انتقاد سنای افغانستان از اظهارات اخیر احمدی‌ نژاد


آقای احمدی نژاد خواستار خروج نیروهای ناتو از افغانستان شده بود

مجلس سنای افغانستان به اظهارات اخیر محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران در مورد خروج نیروهای ناتو از افغانستان واکنش نشان داده است.

آقای احمدی‌نژاد در نشستی با حضور روسای جمهوری افغانستان، پاکستان و تاجیکستان در شهر دوشنبه گفته بود که نیروهای ناتو باید از افغانستان خارج شوند و به مردم این کشور غرامت بپردازند.

او همچنین گفت که خروج نیروهای خارجی از افغانستان، زمینه را برای تامین استقلال این کشور فراهم خواهد کرد.


شماری از اعضای مجلس سنای افغانستان این اظهارات را "مداخله آشکار" در امور داخلی افغانستان توصیف کرده اند.

از جمله گروه پارلمانی "اصلاح و عدالت" با انتشار یک اعلامیه گفته است که این اظهارات "غیرمسئولانه" است.

اعضای مجلس سنا همچنین از حکومت افغانستان انتقاد کردند که در مقابل احمدی نژاد سکوت کرده و به سخنان او واکنشی نشان نداده است.

یکی از اعضای سنا در جلسه عمومی مجلس سنا گفت: "این بار اول نیست که چنین اظهاراتی را (مقامات ایران) مطرح می کنند. اما همیشه از سوی حکومت افغانستان در این رابطه سکوت شده است."

او گفت: "ما از وزارت خارجه می خواهیم تا اعتراض خود را در این رابطه به (ایران) ابراز کنند."

'ویرانی افغانستان'

در جلسه علنی مجلس سنای افغانستان تصمیم گرفته شد که هیات اداری مجلس در این رابطه یک اعلامیه رسمی منتشر کند و در آن از مقام های ایرانی بخواهند تا از ابراز نظر در مورد مسایل داخلی افغانستان خودداری کنند.

اعضای مجلس سنای افغانستان همچنین به اظهارات اخیر مسعود جزایری، معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح ایران نیز اعتراض کردند که خواستار "استفاده از زور" در برابر نیروهای ناتو از سوی افغانها شده بود.

آقای جزایری گفته بود: "گسترش راهپیمایی ها و تظاهرات ملت مسلمان افغانستان، تشکیل هسته های مقاومت و ضربه زدن به منافع آمریکا از جمله اقداماتی است که هم اینک می تواند علیه متجاوزین سازماندهی و اجرای آن در دستور کار قرار گیرد."

این سخنان آقای جزایری بار اول در رسانه های داخلی ایران چاپ شد و به دنبال آن در رسانه های داخلی افغانستان بازتاب گسترده ای داشت.

نثاراحمد حارث، از اعضای مجلس سنای افغانستان گفت که این اظهارات، تلاشی است برای بازگردندن افغانستان به سالهای جنگ داخلی.

آقای حارث در جلسه عمومی سنا گفت: "ایران و پاکستان از یاد برده اند که در سالهای جنگ در افغانستان، کشور ما را بی رحمانه هدف قرار دادند و ویران کردند؟"

او افزود: "حالا ایران می خواهد دوباره در افغانستان جنگ را دامن زده و از این کشور ویرانه بسازد."

اظهارات اخیر مقام های ایرانی در رسانه های افغانستان نیز بازتاب داشته است. برخی از روزنامه های کابل این اظهارات را محکوم کرده و از حکومت افغانستان انتقاد کردند که در این رابطه واکنشی نشان نداده است.
منبع ویب سایت بی بی سی


تظاهرات گستردۀ افغانها مقابل سفارت امریکا
امروز جمعه مورخ 4 حمل سال 1391 هجری شمسی مطابق 23 مارچ 2012 میلادی ساعت 2 بعد از ظهر تظاهرات گستردۀ افغانها و مسلمان های مقیم سویدن در مقابل سفارت آمریکا در شهر استهکلم به همکاری انجمن کلتوری افغانها در سویدن بخاطر تقبیح نمودن کشتار دسته جمعی اطفال معصوم، زنان، افغانهای بیگناه و سوزاندن کتاب مقدس مسلمانان توسط عساکر وحشی آمریکا به راه انداخته شد.

تظاهر کننده گان افغان که شامل همه اقشار کشور بوده با همراهی خارجی ها و مسلمانان شهر استهکلم عکسهای کودکان شهدای واقعه پنجوایی قندهار را در دست داشتند و با احساسات انسان دوستانه علیه امریکا و عساکر جنایت کاراش شعار میدادند.

در این تظاهرات علاوه از افغانهای با احساس، حضور خارجی ها این تظاهرات را پر رنگ تر ساخته بود. شعار های آمریکا مسئول این جنایات است، آمریکا افغانستان را ترک کند، امریکا تروریست جهانی است، آمریکا ازاطفال کشی دست بردارد وغیره را بگوش سفارت آمریکا رسانیدند. مظاهره با خطاب کوتاه از جوان افغان آقای مالک انصاری بزبان سویدنی و انگلیسی آغاز یافت و بعد به سخنرانی مسئول انجمن کلتوری افغانها محترم الحاج سلیم عابد و به تعقیب آن محترم دگروال محمدعالم عالمی و محترم حفیظ الدین و در آخر به دعای محترم شیخ حسن این تظاهرات به موفقیت پایان یافت.

قابل یادآوریست که این تظاهرات جنبه سیاسی نداشته تنها احساسات انسان دوستی تظاهرکننده گان را به نمایش میگذاشت و درغم و اندوه خانواده های متضرر خود را شریک میدانند.


انتقاد سنای افغانستان از اظهارات اخیر احمدی‌ نژاد


آقای احمدی نژاد خواستار خروج نیروهای ناتو از افغانستان شده بود

مجلس سنای افغانستان به اظهارات اخیر محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران در مورد خروج نیروهای ناتو از افغانستان واکنش نشان داده است.

آقای احمدی‌نژاد در نشستی با حضور روسای جمهوری افغانستان، پاکستان و تاجیکستان در شهر دوشنبه گفته بود که نیروهای ناتو باید از افغانستان خارج شوند و به مردم این کشور غرامت بپردازند.

او همچنین گفت که خروج نیروهای خارجی از افغانستان، زمینه را برای تامین استقلال این کشور فراهم خواهد کرد.


شماری از اعضای مجلس سنای افغانستان این اظهارات را "مداخله آشکار" در امور داخلی افغانستان توصیف کرده اند.

از جمله گروه پارلمانی "اصلاح و عدالت" با انتشار یک اعلامیه گفته است که این اظهارات "غیرمسئولانه" است.

اعضای مجلس سنا همچنین از حکومت افغانستان انتقاد کردند که در مقابل احمدی نژاد سکوت کرده و به سخنان او واکنشی نشان نداده است.

یکی از اعضای سنا در جلسه عمومی مجلس سنا گفت: "این بار اول نیست که چنین اظهاراتی را (مقامات ایران) مطرح می کنند. اما همیشه از سوی حکومت افغانستان در این رابطه سکوت شده است."

او گفت: "ما از وزارت خارجه می خواهیم تا اعتراض خود را در این رابطه به (ایران) ابراز کنند."

'ویرانی افغانستان'

در جلسه علنی مجلس سنای افغانستان تصمیم گرفته شد که هیات اداری مجلس در این رابطه یک اعلامیه رسمی منتشر کند و در آن از مقام های ایرانی بخواهند تا از ابراز نظر در مورد مسایل داخلی افغانستان خودداری کنند.

اعضای مجلس سنای افغانستان همچنین به اظهارات اخیر مسعود جزایری، معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح ایران نیز اعتراض کردند که خواستار "استفاده از زور" در برابر نیروهای ناتو از سوی افغانها شده بود.

آقای جزایری گفته بود: "گسترش راهپیمایی ها و تظاهرات ملت مسلمان افغانستان، تشکیل هسته های مقاومت و ضربه زدن به منافع آمریکا از جمله اقداماتی است که هم اینک می تواند علیه متجاوزین سازماندهی و اجرای آن در دستور کار قرار گیرد."

این سخنان آقای جزایری بار اول در رسانه های داخلی ایران چاپ شد و به دنبال آن در رسانه های داخلی افغانستان بازتاب گسترده ای داشت.

نثاراحمد حارث، از اعضای مجلس سنای افغانستان گفت که این اظهارات، تلاشی است برای بازگردندن افغانستان به سالهای جنگ داخلی.

آقای حارث در جلسه عمومی سنا گفت: "ایران و پاکستان از یاد برده اند که در سالهای جنگ در افغانستان، کشور ما را بی رحمانه هدف قرار دادند و ویران کردند؟"

او افزود: "حالا ایران می خواهد دوباره در افغانستان جنگ را دامن زده و از این کشور ویرانه بسازد."

اظهارات اخیر مقام های ایرانی در رسانه های افغانستان نیز بازتاب داشته است. برخی از روزنامه های کابل این اظهارات را محکوم کرده و از حکومت افغانستان انتقاد کردند که در این رابطه واکنشی نشان نداده است.
منبع ویب سایت بی بی سی


تظاهرات گستردۀ افغانها مقابل سفارت امریکا
امروز جمعه مورخ 4 حمل سال 1391 هجری شمسی مطابق 23 مارچ 2012 میلادی ساعت 2 بعد از ظهر تظاهرات گستردۀ افغانها و مسلمان های مقیم سویدن در مقابل سفارت آمریکا در شهر استهکلم به همکاری انجمن کلتوری افغانها در سویدن بخاطر تقبیح نمودن کشتار دسته جمعی اطفال معصوم، زنان، افغانهای بیگناه و سوزاندن کتاب مقدس مسلمانان توسط عساکر وحشی آمریکا به راه انداخته شد.

تظاهر کننده گان افغان که شامل همه اقشار کشور بوده با همراهی خارجی ها و مسلمانان شهر استهکلم عکسهای کودکان شهدای واقعه پنجوایی قندهار را در دست داشتند و با احساسات انسان دوستانه علیه امریکا و عساکر جنایت کاراش شعار میدادند.

در این تظاهرات علاوه از افغانهای با احساس، حضور خارجی ها این تظاهرات را پر رنگ تر ساخته بود. شعار های آمریکا مسئول این جنایات است، آمریکا افغانستان را ترک کند، امریکا تروریست جهانی است، آمریکا ازاطفال کشی دست بردارد وغیره را بگوش سفارت آمریکا رسانیدند. مظاهره با خطاب کوتاه از جوان افغان آقای مالک انصاری بزبان سویدنی و انگلیسی آغاز یافت و بعد به سخنرانی مسئول انجمن کلتوری افغانها محترم الحاج سلیم عابد و به تعقیب آن محترم دگروال محمدعالم عالمی و محترم حفیظ الدین و در آخر به دعای محترم شیخ حسن این تظاهرات به موفقیت پایان یافت.

قابل یادآوریست که این تظاهرات جنبه سیاسی نداشته تنها احساسات انسان دوستی تظاهرکننده گان را به نمایش میگذاشت و درغم و اندوه خانواده های متضرر خود را شریک میدانند.


انتقاد سنای افغانستان از اظهارات اخیر احمدی‌ نژاد


آقای احمدی نژاد خواستار خروج نیروهای ناتو از افغانستان شده بود

مجلس سنای افغانستان به اظهارات اخیر محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران در مورد خروج نیروهای ناتو از افغانستان واکنش نشان داده است.

آقای احمدی‌نژاد در نشستی با حضور روسای جمهوری افغانستان، پاکستان و تاجیکستان در شهر دوشنبه گفته بود که نیروهای ناتو باید از افغانستان خارج شوند و به مردم این کشور غرامت بپردازند.

او همچنین گفت که خروج نیروهای خارجی از افغانستان، زمینه را برای تامین استقلال این کشور فراهم خواهد کرد.


شماری از اعضای مجلس سنای افغانستان این اظهارات را "مداخله آشکار" در امور داخلی افغانستان توصیف کرده اند.

از جمله گروه پارلمانی "اصلاح و عدالت" با انتشار یک اعلامیه گفته است که این اظهارات "غیرمسئولانه" است.

اعضای مجلس سنا همچنین از حکومت افغانستان انتقاد کردند که در مقابل احمدی نژاد سکوت کرده و به سخنان او واکنشی نشان نداده است.

یکی از اعضای سنا در جلسه عمومی مجلس سنا گفت: "این بار اول نیست که چنین اظهاراتی را (مقامات ایران) مطرح می کنند. اما همیشه از سوی حکومت افغانستان در این رابطه سکوت شده است."

او گفت: "ما از وزارت خارجه می خواهیم تا اعتراض خود را در این رابطه به (ایران) ابراز کنند."

'ویرانی افغانستان'

در جلسه علنی مجلس سنای افغانستان تصمیم گرفته شد که هیات اداری مجلس در این رابطه یک اعلامیه رسمی منتشر کند و در آن از مقام های ایرانی بخواهند تا از ابراز نظر در مورد مسایل داخلی افغانستان خودداری کنند.

اعضای مجلس سنای افغانستان همچنین به اظهارات اخیر مسعود جزایری، معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح ایران نیز اعتراض کردند که خواستار "استفاده از زور" در برابر نیروهای ناتو از سوی افغانها شده بود.

آقای جزایری گفته بود: "گسترش راهپیمایی ها و تظاهرات ملت مسلمان افغانستان، تشکیل هسته های مقاومت و ضربه زدن به منافع آمریکا از جمله اقداماتی است که هم اینک می تواند علیه متجاوزین سازماندهی و اجرای آن در دستور کار قرار گیرد."

این سخنان آقای جزایری بار اول در رسانه های داخلی ایران چاپ شد و به دنبال آن در رسانه های داخلی افغانستان بازتاب گسترده ای داشت.

نثاراحمد حارث، از اعضای مجلس سنای افغانستان گفت که این اظهارات، تلاشی است برای بازگردندن افغانستان به سالهای جنگ داخلی.

آقای حارث در جلسه عمومی سنا گفت: "ایران و پاکستان از یاد برده اند که در سالهای جنگ در افغانستان، کشور ما را بی رحمانه هدف قرار دادند و ویران کردند؟"

او افزود: "حالا ایران می خواهد دوباره در افغانستان جنگ را دامن زده و از این کشور ویرانه بسازد."

اظهارات اخیر مقام های ایرانی در رسانه های افغانستان نیز بازتاب داشته است. برخی از روزنامه های کابل این اظهارات را محکوم کرده و از حکومت افغانستان انتقاد کردند که در این رابطه واکنشی نشان نداده است.
منبع ویب سایت بی بی سی


تظاهرات گستردۀ افغانها مقابل سفارت امریکا
امروز جمعه مورخ 4 حمل سال 1391 هجری شمسی مطابق 23 مارچ 2012 میلادی ساعت 2 بعد از ظهر تظاهرات گستردۀ افغانها و مسلمان های مقیم سویدن در مقابل سفارت آمریکا در شهر استهکلم به همکاری انجمن کلتوری افغانها در سویدن بخاطر تقبیح نمودن کشتار دسته جمعی اطفال معصوم، زنان، افغانهای بیگناه و سوزاندن کتاب مقدس مسلمانان توسط عساکر وحشی آمریکا به راه انداخته شد.

تظاهر کننده گان افغان که شامل همه اقشار کشور بوده با همراهی خارجی ها و مسلمانان شهر استهکلم عکسهای کودکان شهدای واقعه پنجوایی قندهار را در دست داشتند و با احساسات انسان دوستانه علیه امریکا و عساکر جنایت کاراش شعار میدادند.

در این تظاهرات علاوه از افغانهای با احساس، حضور خارجی ها این تظاهرات را پر رنگ تر ساخته بود. شعار های آمریکا مسئول این جنایات است، آمریکا افغانستان را ترک کند، امریکا تروریست جهانی است، آمریکا ازاطفال کشی دست بردارد وغیره را بگوش سفارت آمریکا رسانیدند. مظاهره با خطاب کوتاه از جوان افغان آقای مالک انصاری بزبان سویدنی و انگلیسی آغاز یافت و بعد به سخنرانی مسئول انجمن کلتوری افغانها محترم الحاج سلیم عابد و به تعقیب آن محترم دگروال محمدعالم عالمی و محترم حفیظ الدین و در آخر به دعای محترم شیخ حسن این تظاهرات به موفقیت پایان یافت.

قابل یادآوریست که این تظاهرات جنبه سیاسی نداشته تنها احساسات انسان دوستی تظاهرکننده گان را به نمایش میگذاشت و درغم و اندوه خانواده های متضرر خود را شریک میدانند.


انتقاد سنای افغانستان از اظهارات اخیر احمدی‌ نژاد


آقای احمدی نژاد خواستار خروج نیروهای ناتو از افغانستان شده بود

مجلس سنای افغانستان به اظهارات اخیر محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران در مورد خروج نیروهای ناتو از افغانستان واکنش نشان داده است.

آقای احمدی‌نژاد در نشستی با حضور روسای جمهوری افغانستان، پاکستان و تاجیکستان در شهر دوشنبه گفته بود که نیروهای ناتو باید از افغانستان خارج شوند و به مردم این کشور غرامت بپردازند.

او همچنین گفت که خروج نیروهای خارجی از افغانستان، زمینه را برای تامین استقلال این کشور فراهم خواهد کرد.


شماری از اعضای مجلس سنای افغانستان این اظهارات را "مداخله آشکار" در امور داخلی افغانستان توصیف کرده اند.

از جمله گروه پارلمانی "اصلاح و عدالت" با انتشار یک اعلامیه گفته است که این اظهارات "غیرمسئولانه" است.

اعضای مجلس سنا همچنین از حکومت افغانستان انتقاد کردند که در مقابل احمدی نژاد سکوت کرده و به سخنان او واکنشی نشان نداده است.

یکی از اعضای سنا در جلسه عمومی مجلس سنا گفت: "این بار اول نیست که چنین اظهاراتی را (مقامات ایران) مطرح می کنند. اما همیشه از سوی حکومت افغانستان در این رابطه سکوت شده است."

او گفت: "ما از وزارت خارجه می خواهیم تا اعتراض خود را در این رابطه به (ایران) ابراز کنند."

'ویرانی افغانستان'

در جلسه علنی مجلس سنای افغانستان تصمیم گرفته شد که هیات اداری مجلس در این رابطه یک اعلامیه رسمی منتشر کند و در آن از مقام های ایرانی بخواهند تا از ابراز نظر در مورد مسایل داخلی افغانستان خودداری کنند.

اعضای مجلس سنای افغانستان همچنین به اظهارات اخیر مسعود جزایری، معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح ایران نیز اعتراض کردند که خواستار "استفاده از زور" در برابر نیروهای ناتو از سوی افغانها شده بود.

آقای جزایری گفته بود: "گسترش راهپیمایی ها و تظاهرات ملت مسلمان افغانستان، تشکیل هسته های مقاومت و ضربه زدن به منافع آمریکا از جمله اقداماتی است که هم اینک می تواند علیه متجاوزین سازماندهی و اجرای آن در دستور کار قرار گیرد."

این سخنان آقای جزایری بار اول در رسانه های داخلی ایران چاپ شد و به دنبال آن در رسانه های داخلی افغانستان بازتاب گسترده ای داشت.

نثاراحمد حارث، از اعضای مجلس سنای افغانستان گفت که این اظهارات، تلاشی است برای بازگردندن افغانستان به سالهای جنگ داخلی.

آقای حارث در جلسه عمومی سنا گفت: "ایران و پاکستان از یاد برده اند که در سالهای جنگ در افغانستان، کشور ما را بی رحمانه هدف قرار دادند و ویران کردند؟"

او افزود: "حالا ایران می خواهد دوباره در افغانستان جنگ را دامن زده و از این کشور ویرانه بسازد."

اظهارات اخیر مقام های ایرانی در رسانه های افغانستان نیز بازتاب داشته است. برخی از روزنامه های کابل این اظهارات را محکوم کرده و از حکومت افغانستان انتقاد کردند که در این رابطه واکنشی نشان نداده است.
منبع ویب سایت بی بی سی


تظاهرات گستردۀ افغانها مقابل سفارت امریکا
امروز جمعه مورخ 4 حمل سال 1391 هجری شمسی مطابق 23 مارچ 2012 میلادی ساعت 2 بعد از ظهر تظاهرات گستردۀ افغانها و مسلمان های مقیم سویدن در مقابل سفارت آمریکا در شهر استهکلم به همکاری انجمن کلتوری افغانها در سویدن بخاطر تقبیح نمودن کشتار دسته جمعی اطفال معصوم، زنان، افغانهای بیگناه و سوزاندن کتاب مقدس مسلمانان توسط عساکر وحشی آمریکا به راه انداخته شد.

تظاهر کننده گان افغان که شامل همه اقشار کشور بوده با همراهی خارجی ها و مسلمانان شهر استهکلم عکسهای کودکان شهدای واقعه پنجوایی قندهار را در دست داشتند و با احساسات انسان دوستانه علیه امریکا و عساکر جنایت کاراش شعار میدادند.

در این تظاهرات علاوه از افغانهای با احساس، حضور خارجی ها این تظاهرات را پر رنگ تر ساخته بود. شعار های آمریکا مسئول این جنایات است، آمریکا افغانستان را ترک کند، امریکا تروریست جهانی است، آمریکا ازاطفال کشی دست بردارد وغیره را بگوش سفارت آمریکا رسانیدند. مظاهره با خطاب کوتاه از جوان افغان آقای مالک انصاری بزبان سویدنی و انگلیسی آغاز یافت و بعد به سخنرانی مسئول انجمن کلتوری افغانها محترم الحاج سلیم عابد و به تعقیب آن محترم دگروال محمدعالم عالمی و محترم حفیظ الدین و در آخر به دعای محترم شیخ حسن این تظاهرات به موفقیت پایان یافت.

قابل یادآوریست که این تظاهرات جنبه سیاسی نداشته تنها احساسات انسان دوستی تظاهرکننده گان را به نمایش میگذاشت و درغم و اندوه خانواده های متضرر خود را شریک میدانند.