Home خانه

تبریک میلاد پیامبر معظم اسلام

تبریک میلاد پیامبر معظم اسلام

Khwaja M. Naim Qaderi A 200گــــویــم تــــبــریک میـــــلاد پـیـــامــــــبـر
کـه ما را ســوی حـــــق گــردیده رهـــــــبر

در آوانــی کــه هــــر ســو گمــــرهــی بـود
و مـردم را بــه کـــــبر و کــیـن رهـــی بود

شــب ظــلـمـت خــــــــــیـز بی دانـشــی بود
به جهــــل و کـیـنــه و فـسـق آلایــشـــی بود

کـســـی از زادن دخـــــــتر خجـــــــــل بـود
و زنــــده کــردنــش در گـــور بهـــــل بــود

ز بـــس کــــه از حــقیـقـــت دور بــــودنـــد
به شــــــــیطــــان لعــــــیـن مــــزدور بودند

همه از حــــق شــنـیــدن کــور و کـــر بود
ز بـس کـه مردمــــان خـــــیره ســـــــر بود

کسی بــت را خـــــدای خـویــش خـوانـــــده
کـسـی ســـــر در پـیــــش آتــش نهـــــــــاده

 کسی معـبـــــود خــویـش کرده چـــلیـپـــــــا
کـسی هــم مـــــدعــی حـــــق در کـنـیـســــا

کسی هم آفـتـــــــــاب را سجـــــــــده کــرده
کسی هـــم ماهـتـــــاب را سجــــــــده کــرده

کسی زنــــــــد و اوســـــتا داره بــر دســت
کسی در قـیــل و قــال از نیست و از هست

دریــن فصــــــل ز گمـــــــــراهی انـســــان
بیــــامـد نـــــور که هــــادی بـود و تــــابـان

بــر آمــــــــد آفـتـــــــــــاب عــــالــــم آرای
تعـــــــــالـیـــمـش بــــود بــــر مــــا دلارای

بــر افــــــراشــــتی لـــــوای راســــتگــویی
از او یـــــابی ره حــــــــــق ار بجــــــویــی

محـمــــــد احـمـــــد و حـــامـــد و محمـــود
ز ارشـــــادش خـــــلایــق گـشـته مسـعــــود

رســـــولی کـه خـــــــــدا او را ســـتــــــوده
ســــــــزاوار چــــنـیـن کــار کــس نـبــــوده

شـــدی او رهـنـمـــــــای خــــلـــق عـــالـــم
سـعـــــــادت خـــــواه کــــل فــــرزنـــــد آدم

خــــــــــدا از جمله عــالــم برگـــــزیــــدش
در آن بــرهــه ز تــــاریــــخ آفـــــــریـــدش

که عــالــم تـشــــنه وحـــــی بـود و ارشـــاد
کسی بـایــــد بنـــــــای عـــــدل می نهــــــاد

بــدو خــــتم کــرده ارســــــال رســـــــولان
ز فـــرقــــــان داده او را همچــو بـرهـــــان

که در فهــــم و بـــلاغــت بی نظــــیر است
دل عـاشـق به مضمـــــونــش اســـــیر است

شـــنو از جــــان تو ارشــــاد محـمـــــــــــد
بگـــو تــــــبـریـک میــــــــلاد محـمـــــــــد!

کـه مـیـــــــلادش بــه گـیـتــی رحـمت آورد
بـــــرای دخـــــــــــتـرکـــان شــفــقــت آورد

خـــــــــــداوندا ! ز میـــــــلاد پـیـــــامــبـــر
دل مــــا را بـه نـــــــورت کــــن مــنــــــور

کـه راه او همـیـش پـویـنـــــــــــــده باشـــیم
ره و رســـمــش همی جـــویـنـــــــده باشــیم

خواجه محمد نعیم قادری
شنبه ۱۲عقرب ۱۳۹۸ خورشیدی
مطابق ۱۲ ربیع الاول ۱۴۴۱ قمری
دوغ آباد - کابل