Home خانه

اندرز

اندرز

حیات الله بخشی

a11 20277745 400 به تزویرو ریا چندان که پیچیدند قرآن را
ز اوضاع مسلمان گریه آید نامسلمان را

ز بس ابنای آدم فعل ناشایسته می دارد
 به میدان روز محشر کس نگیرد نام شیطان را

مگر حالات گردون منقلب گردیده است، یارب!
چو مجنون در ره ی عشق کس ندیده مرد میدان را

به مهمانی چه می مانی، حذر زین زنده گانی چون
 در این مهمانسرای بی مروت کس نداند قدر مهمان را

 چنان بازار این گیتی پریشان است که آشکارا
به بازار از تقلب می فروشد هرکه ایمان را

چه افسون است ز ابنای بشر در روی این گیتی
فلک با تیغ کینش در کمین است مستمندان را

 ز بی حالی چه می نالی در این محنت سرا بخشی!
نگه دار خویشتن را، بس نما این آه و فغان را