Home خانه

ریش های روحانی

ریش های روحانی
(به تبع شعری از س. بهبهانی)

هارون انصاری

cartoon 159 1024x692 400 شدم حیران و سرگردان در این دنیای ناباقی
 ز دست جنگ مذهبیان، ز دست مردان روحانی

 یکی در کیش اسلامیت، یکی در کیش بودایی
 یکی با افکار جهودیت، یکی از دنیای نصرانی

 یکی سخن دارد ز تورات، یکی از انجیل آسمانی
 هزاران اندرز از دین و مذهب، رفتار ها غیر انسانی

 خدا گفتیم یک، قبول کردیم فرمان اللهی
 ز دست خودپرستی ها روان پی کار های شیطانی

 نترس از نیش عقرب که نیش زدن طبعیتش باشد
 بترس از زخم زبان ها که ماند جاویدانی

  نترس از آن گرگ درنده، دریدن خصلتش باشد
 بترس از آن گرگی که پوشد لباس چوپانی

 ختم کلام باشد در این جا، لیک گویم هوشدار
 بترس از نیش انسان، گرگ چوپان و ریش های روحانی