Home خانه

کوچه های ده افغانان

کوچه های ده افغانان

هارون انصاری

0 215 400آن خانه های قدیم و کهنه
دیوار های رنگ باخته و شکسته

 درب های کهنه و رنگ رفته
 کلکین های باز و نیمه بسته

 تاریخی ست از ایام گذشته
چی روز های خوش، چی سال های برنگشته

 هر در و دیوار دارد قصه ای
 هر کنج و کنار دارد سوژه ای

 در آن محله در کوچه و پس کوچه
  فرد هایی ست از روز های گذشته

  هر یکی دارند داستان و قصه
 خاطره ی وطن از دیار خجسته