Home خانه

هر دو از یک شهریم

هر دو از یک شهریم

هارون انصاری

cxsd 400 یکی گله از دین و ملا می کند
 یکی قصه ی دروازه ی جهنم را برملا می کند

 یکی دردش است از اخوند و ملا
 یکی بر این باور است که ملا، ما را سر به راه می کند

 یکی قصه ی بهشت و دوزخ را دروغ تلقی می کند
 یکی بهشت و دوزخ را چه بزرگ جلوه ها می کند

 یکی می نویسد ما زاده ی طبیعتیم و بس
 یکی داستان ناجی و منجی را با چه شوق ادا می کند

 یکی می گوید دین و مذهب مال تو، من عیش می کنم
 یکی شب و روز سجده به خدا می کند

  نشود باورت اگر گویم هر دو هستند از یک شهر
 یکی گوید تو کافری، دیگری مرا از این کانون جدا می کند