Home خانه

محوطه ی سیاه

محوطه ی سیاه
(معرفی کتاب)

مصطفی عمرزی

Jold 400توهم سیطره، ذات مکتب های فاسد ایرانی، فارسی و خراسانی را تشکیل می دهد. این مفهوم در کلیت هویت فارسی، فارس زده گی را زاده است که در سطح منطقه ی ما از بدترین دشمن اصالت های بومی کشور هایی چون افغانستان به شمار می رود.
متاسفانه رسوب برداشت های غلط فرهنگی که حتی به گونه ای به دانش تاریخی مبدل و در رسمیات ما پذیرفته شده اند، کرم های درونی اند که با تقویت آنان کوشش می شود حفره های سیاسی افغانستان بیشتر شوند.
در فضای آزاد رسانه یی، مکتوم نماند که هیاهوی فارسیستی بر چه بنیاد هایی استوار است. طرح های خراسانی، فارسی و ایرانی با وانمودن اصالت و عمق تاریخی، بدون این که  مجال نقد آنان باید توازن تنقید را به وجود بیاورد، در عرصه ی سیاسی تحمیل و تداخل شده اند.

 در محوطه سیاه (ایران) که با تحریف حقایق و تحمیل ایدیالوگ های به اصطلاح فارسی- ایرانی پشتیبانی می شوند، کم جلوه دادن ارزش های افغانی در افغانستان، ترک ها و عرب ستیزی استراتیژک در ایران و منطقه به منظور تضعیف باور هایی که جلو شرک مجوسیت را می گیرند و با عرض اندام واقعیت های تاریخی ضد فارس، دایره ی مجوسگرایی را تنگ تر می کنند، اصل شمرده می شود.  

کتاب «محوطه ی سیاه»، شوونیسم و ایرانیسم را برملا می کند. در این کتاب، زمینه ها، ابعاد و ایدیالوگ های مکتب منفور فارسی با اجزای ایرانی به بررسی گرفته شده است و از مدخل تحلیل سیاسی به عمق تاریخی وارد می شود و ضمن بازگویی و تعریف درست حقایق، به این نتیجه می رسد که فارسیسم منحط، مکتبی زاده و پرداخته ی استعمار سیاه می باشد که با صورت استراتیژیک، سال ها قبل طراحی شده بود تا در دایره ی مقولات تبعیض نژادی، تعدی و تحریف به استعمار نو کمک کند.

آن چه در مکتب منحط فارسی تاکید می شود، تفاخر به مذموم ترین شکل هویت قومی است که با غصب جای دیگران باعث تشتت می شود. جامعه ی ما از رهگذر سیاست های فارسیستی، دچار التهابی شده که هرچند در حد تحرک چند ناقل حقیر است، اما در بستر سیاسی، گاه دست آویز می شود تا از ساخت نسخه های افغان ستیز آن، رعب ایجاد کنند و در فضای کاذب به مفادی دست یابند که در سیستم های ائتلافی 18 سال اخیر، انحصار قدرت از سوی اقلیت ها به پدیده ی نفرت انگیز اجتماعی مبدل شده است.

متاسفانه استعانت مداوم از فرهنگ ها و تواریخ جعلی، جلو تطهیر سیاسی را نیز گرفته اند. به این دلیل، اهمیت روشنگری هایی که دست آویز مغرضانه را می گیرند، به ضرورت سیاسی مبدل می شود.

در کتاب «محوطه ی سیاه» می خوانیم»:

فصل اول: بررسی اجتماعی- سیاسی

 • ایجاد هویت کاذب با جعل تاریخ در ایران
 • آریایی پارسی
 • ضرورت مبارزه با پان ایرانیسم در ایران
 • پان ایرانیسم شرمگین و یا لیبرال پان ایرانیسم؟
 • پان فارسیسم چیست و چه اهدافی را دنبال می کند؟
 • پان چیست و پان ایرانیست کیست؟
 • موج جدید بحث های نژادی
 • پان فارسیستان و «ژنتیک»
 • تفاوت های موجود بین پان ایرانیست ها و جریان موسوم به انحرافی
 • تفاوت های پان پارس بی دین با فارسی زبان مسلمان
 • چرا بعضی از نخبه گان غیر فارس به خدمت پان ایرانیسم درمی آیند
 • در همه جا و با همه کس همیشه با زبان فارسی گفتگو کن!
 • نظامی گنجوی و نژادپرستان خودخواه
 • کسروی خودباخته و تحریف های او!
 • تئوریسین پان ایرانیسم و تورک ستیزی
 • ترویج زبان و فرهنگ فارسی و باستانگرایانه در دوره ی پهلوی
 • تناقض گویی های احمد کسروی

فصل دوم: بررسی تحقیقی- تاریخی

 • تملق و کاسه لیسی استادان پان پارس ها برای ترک ها
 • چرا در هزار سال حکومت ترکان بر ایران فارسی، زبان رایج بود و نه ترکی؟!
 • مخالفت کنگره ی فارس شناسی با فارس شناسی
 • حدیث جعلی ثریا و مردانی از فارس
 • آیین های کتاب سوزی در تاریخ
 • جعل تاریخ باستان ایران توسط صهیونیستان
 • قوم فارس
 • قوم فارس / پارس از دیدگاه اروپاییان
 • معنی پارس در کتیبه ی بیستون
 • سیاست داریوشی، امتداد فرهنگ و سیاست داریوشی
 • اسلام و تمدن پارسیان
 • تمدن پارسیان
 • دین ایرانیان پیش از اسلام و اهورامزدا
 • زن در میان پارسیان
 • حقوق بشر در میان پارسیان
 • امردبازی و محارم در میان پارسیان
 • نمونه های تاریخی ازدواج با محارم
 • ازدواج در قوم فارس
 • نقبی بر تاریخ «جنایات پارسیان نسبت به مسیحیان»
 • دو تبصره بر «واژه گان پارسی در قرآن»
 • فریبگری دیگر از جاعلان تاریخ و فرهنگ به نفع پارسیان

پس از فصل اول یا بررسی اجتماعی- سیاسی در فصل دوم با بررسی تحقیقی- تاریخی، ریشه یابی معضلات ایدیالوژیک، نیازمند بازخوانی و بازنگری تاریخ شده است. در بررسی تحقیقی- تاریخی کتاب «محوطه ی سیاه»، توضیحات جالب، مقنع، مستدل و مستندی وجود دارند که در واقع محوطه ی سیاه مکتب های منحط فارسی، روی توهم و جعلیات مغرضانه خلق و استفاده می شوند.

یادآوری:

از طریق لینک های زیر، کتاب «محوطه ی سیاه» را رایگان دانلود کنید!

در وب سیاست «کتابتون»:

https://www.ketabton.com/book/12583

در وب سیاست «دانشنامه ی افغان»:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=BE1C31EBB9DE02137089272312095FDA