Home خانه

خدمت به میهن

خدمت به میهن

حیات الله بخشی

bakhshi 3 400 اي برادر! بهر ميهن كار مي بايد نمود
 جد و جهد و كوشش بسيار مي بايد نمود

نام نامي وطن را هركجا با شور و شوق
همچو بلبل ناله در منقار مي بايد نمود

تا نگردد اين وطن اشغال به دست عدو
 با عدو اندر مصاف پيكار مي بايد نمود

 تا وطن محفوظ باشد از گزند اجنبي
 اجنبي را در وطن بردار مي بايد نمود

 بهر آزادي و استقلال كشور يك صدا
ملت خوابيده را بيدار مي بايد نمود

 تا شود آباد ميهن چون بهشت جاودان
مرد و زن با عشق و ايمان كار مي بايد نمود

 از ره تحصيل علم و فهم و دانش در وطن
جاده هاي خاره را هموار مي بايد نمود

روز و شب با كار و كوشش از دل اين سرزمين
 خار هاي رسته را گلزار مي بايد نمود

 با پيام اتفاق و با نواي همدلي
 دشمنان ددمنش را خوار مي بايد نمود

 تا ز مكر دشمنان از هم نپاشد اين وطن
 دفع مكر دشمن مكار مي بايد نمود

 كي شود معمور ميهن با شعار و خودسري
حرف خود را در عمل اظهار مي بايد نمود

زنده گي با كوشش و پيكار باشد بخشيا
زان سبب هم كار و هم پيكار مي بايد نمود