Home خانه

مدیریت مریض

مدیریت مریض

مصطفی عمرزی

xxx 7 400همزمان با ورود دکتور غنی به کارزار های انتخابات ریاست جمهوری در سال 1393 شمسی، نگرانی های جدی مطرح شدند که او وضع صحی قابل اعتماد ندارد. در طول چهار سالی که گذشت، بی ثباتی فکری، جسمی و صحی رییس جمهور، در نوسان برخورد هایی بروز کردند که در ابعاد مختلف مدیریت، اکثراً قناعت بخش نبودند. بخشی از این کنش، اگر به ملاحظات او برمی گردند، بخشی در ارتباط مستقیم با وضعیت صحی او رونما شده اند.
کسانی که مدیریت دکتور غنی را به اساس توانایی های جسمی او ارزیابی می کنند، همواره هشدار داده اند که تداوم آن، به ناهنجاری هایی می انجامد که دیدیم از سلوک زشت تا برخورد های مقطعه یی با افراد، اشخاص و رویداد های مختلف داخلی و خارجی، اوضاع کشور را به گونه ای بی ثبات می سازد که با هر تغییر موضع، ذهنیت هایی که با موقف قبلی او قوام یافته بودند، همه را به تردید می اندازند که بار دیگر تغییر موضع نمی دهد؟

 در اوانی که سوء استفاده ها از امکانات دولتی، ظاهراً به تسکین خاطر تیم دولتی انجامیده اند، جذب افراد و اشخاصی که گاه به حد ریشخند و پوزخند، از منتقدان دکتور غنی بودند، اگر جنبه های اخلاقی افراد و اشخاصی را محرز می کنند که بدتر از بی ثباتی فکری رییس جمهور، شخصیت خویش را معرفی می کنند، دکتور غنی نیز بی توجه به موضعی که در برابر آنان داشت، مریض گونه سعی می کند برای بقای خویش، همه را جمع کند.

مدیریت مریض که بار دیگر مجموعه ی تضاد و تناقض را وارد نظام می کند، ساختار دولت را در اداره ی عمومی در تضاد و تناقضی درگیر خواهد کرد که با افراد حلقه ی کنونی رییس جمهور که قبلاً بر وی انتقاد می کردند، اما با فرصت های مغتنمی که ناگزیری های دکتور غنی ایجاد می کنند، به گونه ای سوء استفاده خواهند کرد که آقای امر الله صالح در مدت یک ماه کاری خویش در وزارت داخله (توجه به افراد وابسته)، انتقاد و اعتراض همه را باعث شد.

وضع صحی نگران کننده ی رییس جمهور که او را از عوارض تداوی بیماری سرطان از درون خورد می کند با کهولت و افزایش سن که او را ناتوان تر می کنند، اگر برای بار دوم که بسیار محتمل به نظر نمی رسد، وارد ارگ ریاست جمهوری شود، چند چالش عمده را در برابر همه قرار خواهد داد. یکی از مهم ترین های آن ها، تنازع قدرت داخلی میان اعضای تیم رییس جمهور است که دولت را به هرج و مرج تهدید می کند.

ناگفته پیداست، تعاریف مختلف اعضایی که روی عوامل مختلف به دکتور غنی پیوسته اند و معلوم می شود از خلای ایجاد شده برای کسب قدرت دولتی استفاده می کنند، سیستمی را که به اثر وضع صحی نگران کننده ی رییس جمهور، دچار رخوت شده است، در عدن یا عدم او، به مجموعه ای مبدل خواهند کرد که هر کسی با اشراف از ضعف های دکتور غنی و ناگزیری های او، به راحتی و در تمام امور، تداخل وظیفه یی ایجاد کند.

اثرات سنگین تداوی بیماری سرطان، کهولت سن، و بی ثباتی دایم رییس جمهور، نباید از درک اجتماعی به دور بمانند. ما در اوضاع دشوار زنده گی می کنیم. مدیریت کشور، پیش از همه نیازمند مدیری ست که دشواری های صحی رییس جمهور غنی را نداشته باشد. افزون بر این که تجربیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی او باید از بیماری هایی مبرا باشند که در چهار سال اخیر، مردم را نومید کردند.